Október 2019

Ročník 24 – číslo 5

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

 • Čo je pravda? – Martin Chalupka
 • Povzbudenie pri pamiatke zosnulých – Ján Bakalár
 • Katarina von Bora I. – Zuzana Kubačková, námestná farárka CZ Soľ
 • KLUBOVŇA PUZZLE OŽÍVA – Tím Relevant
 • Rozhovor s bratom zborovým farárom Martinom Chalupkom
 • Jesenné zamyslenie – Lenka Janotková, farárka na RD žijúca v Prešove
 • Chráň si srdce! – 30. výročie Nežnej revolúcie – Pozvánka

September 2019

Ročník 24 – číslo 4

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Filip 4,6

 • Kresťan v búrkach života – Ondrej Koč
 • Detský biblický tábor 2019 – HRDINOVIA – Majka Macejová
 • Klubovňa Puzzle bude fungovať v novom šate
 • Dni aktívneho dobrovoľníctva 2019
 • Dorastový tábor 2019 – Peter Urbanec
 • Dve významné výročia – Miro Čurlík
 • Evanjelická spojená škola: nový školský rok = nové projekty – Zuzana Martausová

Apríl 2019

Ročník 24 – číslo 2

„A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.“ 1 K 15,14 a 20

 • Úvod – Ján Bakalár
 • Oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť,
  pokoru, krotkosť, trpezlivosť – Ján Bakalár a Lenka Wágnerová
 • Kríž nie je ťažký osud
 • Stretnutie neordinovaných pracovníkov ŠZS – Miroslav Čurlík
 • Konvent ŠZS ECAV za rok 2018
 • Svetový deň modlitieb 2019 – Anna Bakalárová
 • Relevant
 • 15 rokov služby dirigentky zborového spevokolu Sion – Rozhovor
 • Biblická olympiáda
 • Správca majetku CZ ECAV Prešov – Patmos s.r.o. – Miroslav Čurlík
 • Dobrovoľné darovanie krvi v cirkevnom zbore
 • Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete – Miriama Voľanská
 • Jubilanti za II. štvrťrok 2019

Február 2019 – Kňazská správa

Ročník 24 – číslo 1

„Dosť máš na mojej milosti…“ 2 K 12, 9a

 • 1. Modlitba
 • 2. Biblický úvod
 • 3. Bohoslužboný život
 • 4. Sviatosti
  • Večera Pánova
 • 5. Konfirmácia
 • 6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 • 7. Bohoslužobné úkony
  • Sobáše
 • 8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
  • 8.1 Biblické hodiny
  • 8.2 Práca s dorastom a mládežou
   • 8.2.1 Letné tábory
  • 8.3 Práca so staršou mládežou
  • 8.4 Zborový spevokol Sion
  • 8.5 Stretnutia žien
  • 8.6 Mami kluby
  • 8.7 Stretnutia rodín – RoS (rodinné spoločenstvo
 • 9. Výchovná práca
  • 9.1 Detská besiedka
  • 9.2 Vyučovanie náboženstva
  • 9.3 ESŠ – spolupráca
  • 9.4 Teológovia v zbore
 • 10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy
  • 10.1 Zasadnutia zborového presbyterstva 2018
 • 11. Diakonická práca v zbore
 • 12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2018
 • 13. Nebezpečné vplyvy
 • 14. Mimozborová činnosť farárov
 • 15. Pastorálna činnosť
 • 16. Evanjelická tlač, internetová stránka zboru
  • 16.1 Internetová stránka zboru
 • 17. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 • 18. Počet členov v zbore
 • 19. Hospodársky život zboru
 • 20.1 Správa o hospodárení za rok 2018 a činnosti HV CZ ECAV Prešov
  • 20.1.1 Príjmy
   TAB 2 – Prehľad ostatných príjmov – podrobne
  • 20.1.2 Výdavky
  • 20.1.3 Majetok
  • 20.1.4 Záväzky
  • 20.2 Činnosť hospodárskeho výboru CZ Prešov
 • 20.3 Rozpočet CZ Prešov na rok 2019
  • 20.3.1 Komentár k rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2019
  • 20.3.2 Plán investícii na rok 2019
  • 20.3.2.1 Projektové investície – 2019
 • 20.4 Dobročinnosť v cirkevnom zbore
 • 20.6 Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o
 • 20.7 Správa konateľa Patmos, s.r.o
  • 20.7.1 Úvod
  • 20.7.2 Organizačné zmeny
  • 20.7.3 Zhodnotenie podnikateľských činností za rok 2018
  • 20.7.3.1 Prenájom nehnuteľností
   • 20.7.3.2 Kníhkupectvo PATMOS
  • 20.7.4 Hospodársky výsledok a stav majetku k 31.12.2018
  • 20.7.4 Plán činností pre rok 2019
   • 20.7.5.1 Vedenie a administratíva
   • 20.7.5.2 Správa a prenájom nehnuteľností
   • 20.7.5.3 Kníhkupectvo PATMOS
   • 20.7.6 Plánovaný rozpočet na rok 2019
  • 20.7.7 Záver
 • 20.8 Správa riaditeľa Relevant, n.o. za rok 2018
  • 20.8.1 Domáca opatrovateľská služba
  • 20.8.2 Domov na pol ceste Hniezdo
  • 20.8.3 Vzdelávanie
  • 20.8.4 Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia
  • 20.8.5 Klubovňa PUZZLE
  • 20.8.5 Zamestnanci
  • 20.8.6 Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018
 • 21. Záver a poďakovanie
  Domáci tlačový fond