Časopis je veľmi požehnaná forma služby nášmu zboru. No nebola by možná bez lásky, s ktorou slúžia všetci zainteresovaní. Časopis mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Je svedectvom náboženskej slobody, o akej sme kedysi iba snívali. Je to svedectvom toho, že sme novú situáciu prijali ako výzvu. No časopis je výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre inteligenciu, aby sme reagovali na život v cirkvi, aktuálne problémy života viery…

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Ďakujeme členom redakčnej rady, že i takto prejavujú svoju lásku k nášmu zboru a cirkvi. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli tomu, čo sa deje v našom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

Aktuálne číslo

Február 2019 – Kňazská správa

Ročník 24 – číslo 1

„Dosť máš na mojej milosti…“ 2 K 12, 9a

Obsah

 • 1. Modlitba
 • 2. Biblický úvod
 • 3. Bohoslužboný život
 • 4. Sviatosti
  • Večera Pánova
 • 5. Konfirmácia
 • 6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 • 7. Bohoslužobné úkony
  • Sobáše
 • 8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
  • 8.1 Biblické hodiny
  • 8.2 Práca s dorastom a mládežou
   • 8.2.1 Letné tábory
  • 8.3 Práca so staršou mládežou
  • 8.4 Zborový spevokol Sion
  • 8.5 Stretnutia žien
  • 8.6 Mami kluby
  • 8.7 Stretnutia rodín – RoS (rodinné spoločenstvo
 • 9. Výchovná práca
  • 9.1 Detská besiedka
  • 9.2 Vyučovanie náboženstva
  • 9.3 ESŠ – spolupráca
  • 9.4 Teológovia v zbore
 • 10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy
  • 10.1 Zasadnutia zborového presbyterstva 2018
 • 11. Diakonická práca v zbore
 • 12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2018
 • 13. Nebezpečné vplyvy
 • 14. Mimozborová činnosť farárov
 • 15. Pastorálna činnosť
 • 16. Evanjelická tlač, internetová stránka zboru
  • 16.1 Internetová stránka zboru
 • 17. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 • 18. Počet členov v zbore
 • 19. Hospodársky život zboru
 • 20.1 Správa o hospodárení za rok 2018 a činnosti HV CZ ECAV Prešov
  • 20.1.1 Príjmy
   TAB 2 – Prehľad ostatných príjmov – podrobne
  • 20.1.2 Výdavky
  • 20.1.3 Majetok
  • 20.1.4 Záväzky
  • 20.2 Činnosť hospodárskeho výboru CZ Prešov
 • 20.3 Rozpočet CZ Prešov na rok 2019
  • 20.3.1 Komentár k rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2019
  • 20.3.2 Plán investícii na rok 2019
  • 20.3.2.1 Projektové investície – 2019
 • 20.4 Dobročinnosť v cirkevnom zbore
 • 20.6 Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o
 • 20.7 Správa konateľa Patmos, s.r.o
  • 20.7.1 Úvod
  • 20.7.2 Organizačné zmeny
  • 20.7.3 Zhodnotenie podnikateľských činností za rok 2018
  • 20.7.3.1 Prenájom nehnuteľností
   • 20.7.3.2 Kníhkupectvo PATMOS
  • 20.7.4 Hospodársky výsledok a stav majetku k 31.12.2018
  • 20.7.4 Plán činností pre rok 2019
   • 20.7.5.1 Vedenie a administratíva
   • 20.7.5.2 Správa a prenájom nehnuteľností
   • 20.7.5.3 Kníhkupectvo PATMOS
   • 20.7.6 Plánovaný rozpočet na rok 2019
  • 20.7.7 Záver
 • 20.8 Správa riaditeľa Relevant, n.o. za rok 2018
  • 20.8.1 Domáca opatrovateľská služba
  • 20.8.2 Domov na pol ceste Hniezdo
  • 20.8.3 Vzdelávanie
  • 20.8.4 Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia
  • 20.8.5 Klubovňa PUZZLE
  • 20.8.5 Zamestnanci
  • 20.8.6 Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018
 • 21. Záver a poďakovanie
  Domáci tlačový fond

Staršie čísla

20182017 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012