Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 27.11.2022

  1. adventná nedeľa

  Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 21.11.2022 rozlúčili s bratom Františkom Šťastným, 87 r.
  • V sobotu uzavreli v našom chráme manželstvo Milan Guľas a Viktória Bosáková
  • Milé sestry, pozývame vás na Seniorátne stretnutie žien na tému: Násilie páchané na ženách a jeho dopad na život rodín a spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 3. 12. 2022 (sobota) o 15.00 h v Prešove. Svoju účasť nahláste na FÚ.
  • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
   1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
   Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare

  Milodary

  • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 400,- € na opravu CHB.
  • Pri 12. výročí úmrtia a nedožitých 90. narodeninách s láskou a úctou spomína na manžela bohuznáma sestra s rodinou a obetuje 50,- € na opravu chrámu a 10,- € na DTF.
  • Pri príležitosti 70. narodenín drahého manžela a otca Miroslava, spomienke na drahú mamu pri 10. výročí jej odchodu do večnosti a s vďakou za 10. narodenín vnučky obetuje bohuznáma rodina na CZP 100,- €.
  • Brat Štefan Dudáš pri 60. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a prosí o ďalšie Božie vedenie. Obetuje 40,- € na opravu kostola.
  • Rodina Michalovová pri krste dcéry Juliany ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a prosí o ochranu a vedenie pre dcérku a obetuje na CZP 100,- €.
  • Bohuznáma rodina pri konfirmácii syna Jarka prosí o Božie požehnanie a ochranu a obetuje na CZP 100,- €.
  • Bohuznáma sestra z vďačného srdca za nezaslúženú Božiu milosť a požehnanie pri 40-tych narodeninách a spomienke na starých rodičov z oboch strán pri ich nedožitých 99, 100 a 101 narodeninách v týchto dňoch, obetuje 100,- € na opravu kostola.
  • Pri poslednej rozlúčke s Františkom Šťastným pozostalá manželka s rodinou prosí o Božie potešenie a obetuje 100,- € na opravu kostola.
  • Sestra Renáta Liptáková z Košíc z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na podporu online prenosov.
  • Sestra Anna Železníková pri 100. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetku Jeho milosť a požehnanie a spomína na všetkých svojich drahých, ktorí ju predišli do večnosti a obetuje 100,- € na opravu chrámu.
  • Vďačné dcéry s rodinami pri príležitosti 100. narodenín svojej mamy ďakujú za obetavosť a lásku, ktorú im preukazuje počas celého svojho života a obetujú na opravu chrámu 50,- € a detskú besiedku 50,- €.
  • Bohuznáma sestra pri 70. narodeninách, ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 120,- € na opravu chrámu, 30,- € na online prenosy a 30,- € na DTF.
  • Rodina zídená na pohrebnej rozlúčke so Zuzanou Humeníkovou r. Gregorovou obetuje formou zbierky 260,- € na CZP.
  • Bohuznáma rodina spomína na manžela a otca pri 25. výročí úmrtia, zároveň spomína na ostatných zosnulých v rodine, ďakuje za Božiu milosť a ochranu a obetuje 100,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou, venuje na CHB 100,- €.
  • Bohuznáma sestra spomína s úctou, láskou a vďakou na manžela, syna, brata, rodičov, svokrovcov, ako aj na dobrú priateľku Annu Mikitovú a obetuje na CZP 100,- €, opravu kostola 50,- €, online prenosy 25,- € a DTF 25,- €.

Vysvetlivky:

SB – Služby Božie, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien, VP – Večera Pánova, CP – Cirkevný príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám Boží, RoS – Rodinné spoločenstvo

Staršie čísla zborového Spravodaja

Zoznam

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj