Zo zákona máme poznávať Božiu vôľu a svoju hriešnosť.

Lebo zo zákona je len poznanie hriechu.(Rím. 3,20)

Summa (obsah) zákona znie:

Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily, a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého. (Luk. 10,27)

Z evanjelia máme poznávať Božiu milosť.

Summa (obsah) evanjelia znie:

Tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3,16)

Rozdiel medzi zákonom a evanjeliom spočíva v tom, že zákon nám rozkazuje, čo máme robiť, kým evanjelium nám zvestuje, čo urobil a robí milostivý Otec nebeský na našu záchranu. Zákon odkrýva chorobu, evanjelium dáva liek. V zákone je Boh ako prísny Sudca, v evanjeliu ako láskavý Otec. Zákon Boží poznávame z