Na čele farnosti v evanjelickej cirkvi stál farár (Pfarrer, pastor, plebán) a jemu boli podriadení ostatní duchovní – diakon, ktorý bol druhým farárom vo farnosti, a kazatelia.

V Prešove, v ktorom bolo hospodársky dominantným nemecké meštiactvo, boli až do začiatku 18. storočia farármi nemeckí kňazi. Slovenskí a maďarskí duchovní pôsobili vo funkcii kazateľov. Prvým slovenským farárom bol Ján Andricius.

Prvým nemeckým evanjelickým farárom v Prešove bol Anton Transylvanius (16.stor.), ktorý spolu s kňazom Bartholomeom prijal myšlienky Lutherovej reformácie a v Prešove v roku 1531 založili evanjelickú cirkev.

V Prešove boli evanjelici troch národností – nemeckej, slovenskej a maďarskej. Mali svojich farárov a kazateľov, ale všetci tvorili jeden cirkevný zbor, ktorý mal do protireformácie tri kostoly – nemecký (Chrám sv. Mikuláša), slovenský (Chrám sv. Jána Krstiteľa) a maďarský (Chrám Sv. Trojice). Podľa Ervína Lazara sa zbor rozdelil niekedy po r. 1710 na nemecký a slovenský. Kým slovenský zbor pretrvával ako slovenský až do súčasnosti, nemecký sa v 19. storočí sformoval ako nemecko-maďarský, no od r. 1861 ako maďarsko-nemecký zbor. Bolo to v súvislosti s rastúcou maďarizáciou v Uhorsku. V Prešove sa do r. 1870 konali maďarské bohoslužby len prvú nedeľu v mesiaci, po nemeckých. V nasledujúcom období sa však administratívnym nariadením postupne menil pomer v nemeckých a maďarských bohoslužbách tak, že v závere storočia boli nemecké bohoslužby už len raz do mesiaca.

Maďarsko-nemecký cirkevný zbor pretrvával aj po vzniku ČSR v r. 1918 až do r. 1945. 17. júna 1945 sa slovenský a maďarsko-nemecký cirkevný zbor zlúčili do jedného Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove.

  • Nemeckí farári, t.j. farári, ktorí pôsobili vo funkcii prvého alebo druhého farára v spoločnom zbore (medzi Nemcami), v nemeckom a v nemecko-maďarskom zbore
  • Slovenskí farári a kazatelia, t.j. farári alebo kazatelia pôsobiaci v spoločnom zbore (medzi Slovákmi) a v slovenskom ev.a.v. cirkevnom zbore v Prešove
  • Maďarskí farári a kazatelia, t.j. farári alebo kazatelia pôsobiaci v spoločnom zbore (medzi Maďarmi) a v maďarsko-nemeckom ev.a.v. cirkevnom zbore