Cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista.

Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus.

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Mat. 28,20)

Cirkev rozoznávame viditeľnú a neviditeľnú. Do neviditeľnej cirkvi patria všetci tí, ktorí veria v jedného Boha, jedného Spasiteľa a Pána a sú vedení jedným Duchom Svätým. Viditeľná cirkev je nedokonalým obrazom cirkvi neviditeľnej. Viditeľnou sa stáva tam, kde sa zvestuje slovo Božie a kde sa prisluhujú sviatosti a pri tom má isté učenie, vierovyznanie a organizáciu.

Kresťanstvo je rozdelené na viac cirkví – vyznaní.

Úlohou cirkvi je podávať milosť Božiu v Kristu, a to tým, že vzbudzuje, upevňuje vieru v Trojjediného Pána Boha.

Živí údovia viditeľnej cirkvi sa majú usilovať viditeľnú cirkev priblížiť cirkvi neviditeľnej a budovať kráľovstvo Božie na zemi.

Buďte svätí, lebo ja som svätý. (1.Petr. 1,16)

Podľa čoho sa nazývajú kresťania svätými? Kresťania sa nazývajú svätými podľa Ducha Svätého, ktorý ich povoláva, zhromažďuje, osvecuje a posväcuje