Cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista.

Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus.

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Mat. 28,20)

Cirkev rozoznávame viditeľnú a neviditeľnú. Do neviditeľnej cirkvi patria všetci tí, ktorí veria v jedného Boha, jedného Spasiteľa a Pána a sú vedení jedným Duchom Svätým. Viditeľná cirkev je nedokonalým obrazom cirkvi neviditeľnej. Viditeľnou sa stáva tam, kde sa zvestuje slovo Božie a kde sa prisluhujú sviatosti a pri tom má isté učenie, vierovyznanie a organizáciu.

Kresťanstvo je rozdelené na viac cirkví – vyznaní.

Úlohou cirkvi je podávať milosť Božiu v Kristu, a to tým, že vzbudzuje, upevňuje vieru v Trojjediného Pána Boha.

Živí údovia viditeľnej cirkvi sa majú usilovať viditeľnú cirkev priblížiť cirkvi neviditeľnej a budovať kráľovstvo Božie na zemi.

Buďte svätí, lebo ja som svätý. (1.Petr. 1,16)

Podľa čoho sa nazývajú kresťania svätými? Kresťania sa nazývajú svätými podľa Ducha Svätého, ktorý ich povoláva, zhromažďuje, osvecuje a posväcuje k svätému životu.

K čomu nás vedie cirkev? Cirkev nás vedie k pestovaniu mravnonáboženského života a napomáha naše spasenie.

Čo je zverené kresťanskej cirkvi? Kresťanskej cirkvi je zverené zvestovať slovo Božie a prisluhovať sviatosti.

Túto úlohu v cirkvi vykonávajú na to povolaní ordinovaní a do úradu slávnostne uvádzaní kňazi. Najčastejším miestom pre zvestovanie slova Božieho je chrám Boží. Chrám Boží je posvätné miesto, na ktorom sa stretáme s Pánom Bohom na spoločných službách Božích.

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine zástupov. Duša mi túži, ba až prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo plesajú v ústrety Bohu živému. (Žalm 84,2-3)

Bo lepší je deň v Tvojich sieňach, jak inde tisíc. (Žalm 84,11)