Písmo sväté, resp. inak Biblia, je slovo gréckeho pôvodu a znamená knihy. Biblia je knihou kníh.

Biblia sa nazýva Písmom svätým preto, lebo obsahuje Božie slovo.

„Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží.“ 2. Petra 1, 21

Biblia sa delí na dve časti: na Starú zmluvu a Novú zmluvu (Starý a Nový zákon). V celej Biblii je 79 kníh. Z toho je 66 kanonických a 13 apokryfických, a to v Starej zmluve 39 kanonických a 13 apokryfických, v Novej zmluve 27 kanonických kníh.

Kanonické knihy sú božského pôvodu, obsahujú pravé Božie slovo, sú písané vnuknutím Ducha Svätého, a preto sú pre nás kánonom, t.j. pravidlom – meradlom viery a života.

Apokryfické knihy sú pôvodu ľudského. Nepatria ku Starej zmluve, lebo neobsahujú ani jediné proroctvo o Pánu Ježišovi a uchyľujú sa od základnej pravdy Božej. Rozdiel medzi kanonickými a apokryfickými