Písmo sväté, resp. inak Biblia, je slovo gréckeho pôvodu a znamená knihy. Biblia je knihou kníh.

Biblia sa nazýva Písmom svätým preto, lebo obsahuje Božie slovo.

„Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží.“ 2. Petra 1, 21

Biblia sa delí na dve časti: na Starú zmluvu a Novú zmluvu (Starý a Nový zákon). V celej Biblii je 79 kníh. Z toho je 66 kanonických a 13 apokryfických, a to v Starej zmluve 39 kanonických a 13 apokryfických, v Novej zmluve 27 kanonických kníh.

Kanonické knihy sú božského pôvodu, obsahujú pravé Božie slovo, sú písané vnuknutím Ducha Svätého, a preto sú pre nás kánonom, t.j. pravidlom – meradlom viery a života.

Apokryfické knihy sú pôvodu ľudského. Nepatria ku Starej zmluve, lebo neobsahujú ani jediné proroctvo o Pánu Ježišovi a uchyľujú sa od základnej pravdy Božej. Rozdiel medzi kanonickými a apokryfickými knihami zdôraznila reformácia. Dr. Martin Luther preložil aj apokryfické knihy, ale vo svojom vydaní Biblie v reči nemeckej z r. 1534 výslovne ich oddelil od kanonických kníh a označil ich ako knihy, ktoré sa môžu s dobrým a mnohým úžitkom čítať.

Apokryfické knihy sú tieto:

 • Kniha Tobiášova,
 • Modlitba Manassesova,
 • Kniha Judith,
 • Báruch,
 • Prídavky k proroctvu Danielovmu,
 • 2 knihy Ezdrášove,
 • Prídavky ku knihe Ester,
 • 3 knihy Machabejské,
 • Kniha múdrosti,
 • Kniha Siráchova.

Stará zmluva bola napísaná v reči hebrejskej a aramejskej, pred narodením Pána Ježiša Krista. Nová zmluva v reči gréckej, po narodení Pána Ježiša Krista.

Ústrednou myšlienkou celej Biblie je Boží plán smerujúci ku spaseniu a záchrane človeka. Čo bolo v Starej zmluve prostredníctvom prorokov predpovedané a zasľúbené, to sa v dobe Novej zmluvy splnilo, totiž príchod Mesiáša. Pod starou zmluvou rozumieme zmluvu zákona medzi Bohom a národom izraelským prostredníctvom Mojžišovým na hore Sinai. Pod novou zmluvou rozumieme zmluvu milosti medzi Bohom a všetkými ľuďmi prostredníctvom Ježiša Krista, dovŕšenú na Golgote.

Významnejšie preklady Biblie sú:

 1. grécky preklad Starej zmluvy Septuaginta (pred nar. Kr.P.),
 2. latinský preklad celej Biblie od cirkevného otca Hieronyma – Vulgata, ktorého prekladu sa pridŕža cirkev rímsko-katolícka,
 3. staroslovanský preklad od Cyrila a Metoda z X. storočia,
 4. nemecký preklad dr. Martina Luthera,
 5. Kralická Biblia, vydaná v Kraliciach na Morave v r. 1579-1594,
 6. slovenský preklad Novej zmluvy a žalmov z r. 1952. Vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši v Cirkevnom nakladateľstve.

Stará zmluva

Podľa obsahu kanonické knihy Starej zmluvy delíme na:

 1. historické – 17 kníh
 2. vyučujúce – 5 kníh
 3. prorocké – 17 kníh. Spolu 39 kníh.

Historické knihy Starej zmluvy sú:

 • 5 kníh Mojžišových,
 • kniha Jozue,
 • kniha Sudcov,
 • kniha Rut,
 • 2 knihy Samuelove,
 • 2 knihy Kráľovské,
 • 2 knihy Kronické,
 • kniha Ezdrášova,
 • kniha Nehemiášova,
 • kniha Ester. Spolu 17 kníh.

Historickými sa tieto knihy nazývajú preto, lebo nám rozprávajú históriu o stvorení sveta, o prvých ľuďoch Adamovi a Eve, o potope, o veži babylonskej a patriarchoch národa izraelského (1. Mojž.). Ďalej o Mojžišovi, o zajatí národa izraelského v Egypte, o jeho vyslobodení Mojžišom, o putovaní národa židovského po púšti (2.Mojžiš.), o vydaní zákona na hore Sinai (3. Mojž. a 4. Mojž.), o smrti Mojžišovej na vrchu Nebo (5. Mojž.). Potom rozprávajú o vodcovi národa izraelského po smrti Mojžišovej, ktorým sa stal Jozue (kniha Jozue). Jozue previedol národ židovský cez Jordán, dobyl mesto Jericho, zaujal Kanaán a rozdelil ho medzi 12 kmeňov izraelských. Po smrti Jozueho národ židovský spravovali a viedli sudcovia. Písmo sväté spomína 16 takýchto sudcov. (kniha Sudcov) Potom viedli národ izraelský významní kňazi (1. a 2. Sam.). Po dobe kňazov prišla doba kráľov, z ktorých najvýznamnejšie miesto mali títo: Saul – Zakladateľ, Dávid – Zjednotiteľ a Šalamún – Rozmnožiteľ (knihy Kráľovské a Kronické). Po smrti Šalamúnovej sa kráľovstvo rozpadlo. Národ židovský dostal sa do zajatia. Ďalšie knihy rozprávajú o vyslobodení a o návrate židov z babylonského zajatia. (kniha Ezdrášova, Nehemiášova a kniha Ester)

Vyučujúce knihy Starej zmluvy sú:

 • kniha Jóbova,
 • kniha Žalmov,
 • kniha Prísloví,
 • kniha Kazateľa,
 • pieseň Šalamúnova. Spolu 5 kníh.

Vyučujúce knihy Starej zmluvy nás učia modliť sa a spievať Pánu Bohu v radosti i v bolesti: Učia nás trpezlivosti v kríži a dávajú nám cenné rady a napomenutia pre náš život. Z vyučujúcich kníh je knihou modlitieb kniha Žalmov. Knihu Žalmov si aj my kresťania vysoko ceníme, lebo nás učí vrúcnemu modleniu.

Všetkých žalmov je 150. Delíme ich na:

 1. vyučujúce – napr. 1, 14, 19,
 2. kajúce – 32, 51, 130, 143,
 3. oslavujúce – 23, 103, 146,
 4. potešujúce – 42, 91, 126,
 5. prorocké – 2, 72, 110.

Žalmy sa volajú Dávidove, lebo nad 73 žalmami je uvedené meno Dávida.

<