Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení bratia a sestry, zamestnanci, priatelia!

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.

Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

Osobné údaje zbierame za účelom:

 • Uskutočnenia cirkevných obradov – krstu, konfirmácie, sobáša a pochovávania a rozlúčky so zosnulým
 • Evidencie členstva v cirkevnom zbore – Elektronický informačný systém ECAV
 • Získavania milodarov
 • Spracovania miezd zamestnancov
 • Vedenia účtovnej agendy
 • Vykonávania vonkajšej a vnútromisijnej činnosti a jej prezentácie

Právny základ, teda čo nám umožňuje osobné údaje získavať:

 • Váš súhlas aspoň na jeden konkrétny účel
 • Plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou
 • Zákon č. 308/1991 Z.z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a vnútorné predpisy podľa §6 ods.1, písm.b citovaného zákona
 • Cirkevná ústava ECAV a platné Cirkevno – právne predpisy ECAV
 • Pracovnoprávne predpisy v platnom znení: Zákonník práce, zákon o daniach z príjmov, zákon o zdravotnom, sociálnom, dôchodkovom poistení
 • Zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o sociálnom fonde,
 • Obchodný zákonník, Občiansky zákonník
 • Zákon o archívoch a registratúrach
 • Naše oprávnené záujmy na vykonávanie svojej činnosti a jej prezentáciu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom organizovania vnútromisijných aktivít a prezentácie a archivácie našej činnosti. Ide napríklad o zoznamy prihlásených účastníkov, zhotovovanie fotografií, video – zvukové záznamy z obradov, z cirkevných, spoločenských, športových, kultúrnych a iných aktivít. Uvedené spracúvanie sa týka členov a iných fyzických osôb, ktoré sú s nami v styku a podporujú našu činnosť. Uvedené údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú v podľa iných platných zákonov.

Príjemcom osobných údajov sú:

 • Osoby oprávnené na spracovanie osobných údajov
 • Štátne inštitúcie (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, okresné úrady a ďalšie), ktoré to vyžadujú z iných zákonov
 • Samospráva na základe príslušných zákonov
 • Kontrolné orgány cirkvi a nadriadené cirkevnoorganizačné jednotky

Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú vyberané s náležitou starostlivosťou. Poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP.

Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú
 • Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne prostredníctvom súdu.
 • Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ako aj o možných následkoch ich neposkytnutia.
 • Právo na informáciu o účele spracovania Vašich osobných údajov a právo na informáciu o zmene účelu spracovania v prípade, že Vaše údaje budeme ďalej spracovávať.

Pokiaľ máte ďalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom dole uvedených kontaktov.

Mgr. Ondrej Koč, zborový farár             
Mgr. Martin Chalupka,  zborový farár
Mgr. Miroslav Čurlík, zborový dozorca

Kontakt na osobu vybavujúcu právne nároky dotknutých osôb:

Svätoplukova 11, 080 01 Prešov,
IČO: 31947042,
DIČ: 2020544042
IČ DPH: SK2020544042
Tel./Fax: +421 51 77 259 25
ev.fara@patmos.sk