Kostol sv. Štefana a sv. Ladislava

Kostol zasvätený uhorským svätcom sv. Štefanovi a sv. Ladislavovi (1077-1095) stál na mieste dnešného evanjelického Chrámu Svätej Trojice. Prešovskí mešťania ho dali postaviť v 15. st. a pravdepodobne slúžil maďarskému obyvateľstvu. Zanikol z nám neznámych príčin.

Maďarský evanjelický kostol

V roku 1565 si prešovskí maďarskí evanjelici postavili južne od dnešnej Slovenskej ulice neveľký drevený kostolík, ktorý zodpovedal vtedajšej početnosti maďarského obyvateľstva v Prešove. Po náraste jeho počtu po takmer 80 rokoch si maďarskí evanjelici postavili nový kostol – dnešný Chrám Svätej Trojice. Drevený kostolík potom zanikol.

Drevený evanjelický kostol

Postavený bol v roku 1715 na západnom predmestí Prešova, keď po poslednom protihabsburskom povstaní Františka II. Rákócziho (1706-1710) stratili evanjelici svoje kostoly v meste. Miesto na stavbu kostola im v roku 1711 určil gróf Pálffy. Pri kostole bola aj drevená školská budova. V r. 1722 vyhorel, ale zakrátko bol obnovený. Po necelých 30 rokoch sa začal rozpadávať. Mesto povolilo evanjelikom v r. 1750 postaviť nový kostol, väčší, ale tiež len drevený. Kostol mal chór s organom, 2 bočné chóry. Zanikol v 80. rokoch 18. st., keď bol evanjelikom vrátený Chrám Sv. Trojice.

Predmestský kostol sv. Leonarda

Existoval v 17. storočí. Zachytáva ho Rothova rytina z roku 1667. Kostol bol ohradený a obkolesený cintorínom, ktorý sa pravdepodobne stal základom dnešného mestského cintorína.

Kostol Svätej Trojice

Pôvodný gotický slovenský rímskokatolícky kostol, ktorý stál na konci dnešnej Slovenskej ulice (na dnešnom Františkánskom námestí) pravdepodobne už v 11. st. Zasvätený bol Svätej Trojici. V 14. st. ho mesto poskytlo karmelitánom, Okolo r. 1380 karmelitáni na jeho mieste postavili nový kostol – chrám sv. Jozefa, dnešný františkánsky kostol.

Zvonice

Stáli za terajšou budovou okresného úradu. Ich vchody ústili v Vajanského ulice na cintorín.
Katolícka zvonica s dvoma zvonmi mala korintské stĺpy.
Evanjelická zvonica s jedným zvonom bola postavená na ôsmich stĺpoch v tvare rotundy.
Obe pochádzali z polovice 19. st., postavené boli v klasicistickom štýle a obe boli zlikvidované pri rozširovaní Vajanského ulice.

Zdroj: Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova,
Universum Prešov, 1999, ISBN 80-967753-4-0