Kolmanova záhrada je mestský park, nachádzajúci sa v západnej časti Prešova, v časti Pod Kalváriou. Spolu s priľahlou záhradnou časťou Ekocentra tvorí chránený areál s názvom Holá hora. V pomerne nedávnej minulosti bola Kolmanova záhrada oddychovou zónou a rušným strediskom spoločenského života. Dnes je žiaľ trochu zanedbaná, stále však je miestom príjemných prechádzok pod korunami mohutných stromov. V Kolmanovej záhrade boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú plochu pre účely pestovania chránených a ohrozených druhov rastlín pre posilnenie ich populácií v prírode. V areáli Ekocentra sa nachádza živý zookútik – akváriá, teráriá a voliéry pre vtáctvo i domáce hospodárske zvieratá.

História

Roku 1820 založil Matej Sennowitz v Prešove botanickú záhradu pre študujúcich ako aj pre záujemcov o prírodu. Pozemok dostal bezplatne na základe imitátu Kráľovskej uhorskej komory zo dňa 15. mája 1820. Odkaz botanickej záhrady oživil v r. 1875 prešovský lekárnik Fridrich Kolman, keď venoval svoju záhradu Evanjelickému kolegiálnemu gymnáziu na botanické účely. Zo záhrady na výmere 4 ha vznikol park, ktorý až do r. 1961 plnil funkciu mestskej zelene.

V r. 1960 pripadol pozemok štátu a zotrval v tomto vlastníctve 39 rokov. Plocha parku sa rozšírila v r. 1969, kedy Stanica mladých prírodovedcov (dnes Ekocentrum) pripojila k nemu plochu o výmere 119 m2 pre prírodovedeckú činnosť mládeže. Podľa zákona SNR č.1/1955 o štátnej ochrane prírody zriadil bývalý Okresný národný výbor svojím uznesením č.65/b z 15. mája 1990 chránený prírodný výtvor Holá hora a jeho súčasťou bola i Kolmanova záhrada. Zákonom NR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bol chránený prírodný výtvor prekategorizovaný na chránený areál Holá hora. Na území areálu platí 4. stupeň ochrany.

Dňa 29. 11. 1999 bola prinavrátená Holá hora pôvodnému vlastníkovi, t.j. Východnému dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Dnes slúži ako ekopedagogická plocha pre Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove.

Prírodné pomery

Kolmanova záhrada ako súčasť chráneného areálu Holá hora sa nachádza v západnej časti intravilánu mesta Prešov. Výmera záhrady sa z 14.502 m2 zmenšila o zastavaný priestor na 11.159 m2. Celá plocha leží na rovine poriečnej nivy Torysy v okrajovej časti Košickej kotliny. Územie poriečnej nivy pokrýva hlinito-piesočnatá pôda, ktorej podložie tvorí ílovcovo-pieskovcové súvrstvie patriace k vnútrokarpatskému flyšu. Z hľadiska klimatických pomerov možno územie zaradiť do teplej oblasti.

Rastlinstvo v Kolmanovej záhrade tvoria predovšetkým vysokokmenné dreviny. Nachádza sa tu 168 vysokokmenných drevín (hrab obyčajný, javor poľný, lipa malolistá, pagaštan konský a i.). Vysokú dendrickú hodnotu má alej tvorená 48 hrabmi, 15 javormi a lipou. Vzácnym introdukovaným exemplárom je metasekvoja čínska a tiež buk lesný previsnutý. Bylinná etáž je tvorená najmä druhmi z čeľade Lipnicovité (Poaceae) a plošne je najrozšírenejší mätonoh trváci (Lolium perene).

Zo živočíšstva tu má vhodné podmienky pre voľné osídlenie hmyz, vtáctvo (ďatle, spevavce) a drobné cicavce (hlodavce, hmyzožravce).

Listnaté dreviny:

 • Javor mliečny
 • Javor poľný
 • Javorovec jaseňolistý
 • Breza previsnutá
 • Hrab obyčajný
 • Buk lesný previsnutý
 • Dub letný
 • Pagaštan konský
 • Orech kráľovský
 • Jarabina vtáčia
 • Hruška
 • Jabloň
 • Vŕba rakytová
 • Lipa malolistá

Ihličnaté dreviny:

 • Cypruštek hrachonosný
 • Borievka čínska
 • Tuja západná
 • Tuja riasnatá
 • Smrek obyčajný
 • Smrek pichľavý
 • Smrek pichľavý modrý
 • Borovica čierna
 • Duglaska tisolistá
 • Metasekvoja čínska
 • Tis obyčajný

Zdroje: stránka www.sopsr.sk, informačná tabuľa v Kolmanovej záhrade