Modlitba je rozhovor veriaceho srdca s Pánom Bohom. Veriaci človek sa Pánu Bohu v modlitbe ako svojmu Otcovi so všetkým zveruje.

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás. (1.Petr. 5,7)

Ak je slovo Božie pokrmom pre dušu, tak je modlitba jej dýchaním. K tomu, aby sme neochabovali v modlitbe, nás napomína náš Majster a Pán, Ježiš Kristus, a to svojím vlastným príkladom.

Prečo sa máme modliť? Modliť sa máme preto, lebo v modlitbe nám je dovolené zhovárať sa s Pánom Bohom, ktorý nám zasľúbil, že nás vyslyší.

A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať! (Žalm 50,51)

Najkrajšia modlitba je modlitba Pánova, alebo Otčenáš.

Modlitba Pánova sa nachádza v Písme svätom:

  • u evanjelistu Matúša v 6. kap., verše 9-13,
  • u evanjelistu Lukáša v 11. kap., verše 2-4.

Pán Ježiš nám v tejto modlitbe ukazuje vzor našich modlitieb. Ukazuje nám, že môžeme oslovovať Pána Boha Otcom. Pán Ježiš často a dlhý čas sa modlieval. Modlieval sa osamote i pred verejnosťou. Ukáz