Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

III. Otčenáš, Modlitba Pánova

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého!

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Vysvetlenie modlitby Pánovej

Oslovenie:

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Čo to znamená? Pán Boh nás týmito slovami povzbudzuje, aby sme verili, že On je naším pravým Otcom a my sme Jeho pravými dietkami; aby sme Ho smelo a s plnou dôverou prosili, ako dietky prosia svojho milého otca.

Sedem prosieb:

Prvá prosba

Posväť sa meno Tvoje!

Čo to znamená? Meno Božie je iste samo osebe sväté, ale my prosíme v tejto prosbe, aby bolo aj pri nás posvätené.

Ako sa to deje? Keď sa slovo Božie čistotne a úprimne učí a keď my podľa neho ako Božie dietky žijeme; k tomu ráč nám dopomáhať, milý Otče nebeský! Kto však inak učí a žije, ako slovo Božie učí, ten znesväcuje medzi nami meno Božie; pred tým ráč nás uchrániť, náš Otec nebeský!

Druhá prosba

Príď kráľovstvo Tvoje!

Čo to znamená? Kráľovstvo Božie prichádza isteže samo od seba aj bez nášho modlenia, ale my prosíme v tejto prosbe, aby prišlo aj k nám.

Ako sa to deje? Keď nám Otec nebeský dáva svojho Ducha Svätého, aby sme Jeho svätému slovu prostredníctvom Jeho milosti verili a pobožne žili tu časne a tam večne.

Tretia prosba

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!

Čo to znamená? Dobrá a milostivá vôľa Božia deje sa isteže bez nášho modlenia, ale my prosíme v tejto prosbe, aby sa diala i pri nás.

Ako sa to deje? Keď Boh ruší a znemožňuje každú zlú radu a vôľu, ako je vôľa diabla, sveta a nášho tela, ktorá nám nedovoľuje Božie meno posväcovať a Jeho kráľovstvu k nám prichádzať, ale nás posilňuje a pevne zachováva vo svojom slove a vo viere až do konca života. To je Jeho milostivá a dobrá vôľa.

Štvrtá prosba

Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

Čo to znamená? Boh dáva každodenný chlieb síce aj bez nášho modlenia všetkým, aj zlým ľuďom, ale my prosíme v tejto prosbe, aby nám to dal poznať a (tak) s vďakou prijímať náš každodenný chlieb.

Čo je to chlieb každodenný? Všetko, čo patrí k výžive tela a našim potrebám, ako pokrm, nápoj, odev, obuv, dom i dvor, pole, dobytok, peniaze, majetok, verná manželka (verný manžel), dobré dietky, zbožná domácnosť, dobrá a spravodlivá vrchnosť, dobrá vláda, dobré povetrie, pokoj, zdravie, striedmosť, možnosť poctivo pracovať, verní priatelia, dobrí susedia a iné podobné veci.

Piata prosba

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.

Čo to znamená? V tejto prosbe prosíme, aby Otec nebeský nehľadel na naše hriechy a neodmietal naše prosby; lebo nie sme hodní ničoho, za čo prosíme ani si to nezasluhujeme, ale aby nám to všetko dal zo svojej milosti; lebo my každý deň mnoho hrešíme a len samý trest si zasluhujeme. Tak chceme aj my srdečne odpúšťať a dobre činiť tým, ktorí by sa proti nám prehrešili.

Šiesta prosba

I neuvoď nás do pokušenia!

Čo to znamená? Boh síce nikoho nepokúša, ale my prosíme v tejto prosbe, aby nás On sám ráčil ochrániť a zachovať, aby nás diabol, (zlý) svet a naše telo nesklamali a nezviedli z pravej viery k povere, zúfalstvu a iným ťažkým hriechom a nešľachetnostiam a keby sme nimi boli niekedy pokúšaní, aby sme predsa obstáli a napokon zvíťazili.

Siedma prosba

Ale zbav nás zlého!

Čo to znamená? V tejto prosbe súhrnne prosíme, aby nás Otec nebeský vyslobodil od všetkého zlého na tele i na duši, na majetku i cti; a konečne, keď príde hodina našej smrti, aby nám dal blahoslavene skonať a aby nás z tohto plačlivého údolia milostivo prijal k sebe do neba.

Závierka

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Čo to znamená „Amen“? Aby som bol istý, že takéto prosby sú môjmu nebeskému Otcovi príjemné a že ich vypočuje; lebo On sám tak sa nám prikázal modliť a sľúbil, že nás chce vypočuť.

Amen, amen znamená: Iste, iste, tak sa to má stať!