Viera v Pána Boha nie je len vedomie, že Boh je, ale je to najmä skúsenosť, zažitie Boha v našom srdci, keď sa mu oddávame celou dušou, keď mu dôverujeme a poslúchame Ho.

Verí sa srdcom, nie umom. Boha možno uchopiť jedine veriacim srdcom.

Boh vo svojej podstate je dokonalý duch a láska.

Boh je duch a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. (Ján 4,2)

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (1.Jána 4,16)

Pán Boh podľa svojich božských vlastností je:

1. Večný. Pán Boh je večný, lebo nemá začiatku a nebude mať ani konca.

Prv než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. (Žalm 90,2)

2. Nepremenný. Pán Boh je nepremenný, lebo taký zostane naveky, aký je.

Ty si však ten istý, roky Ti nikdy neprestanú. (Žalm 102,28)

Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého niet premeny. (Jak. 1,17)

3. Všemohúci. Pán Boh je všemohúci, lebo svojou nekonečnou mocou a svätou vôľou môže urobiť všetko, čo chce.

Všetko, čo Hospodinu ľúbi sa, On činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. (Žalm 135,6)
(viď aj Žalm 115,3 – Mat. 19,26 – Luk. 1,37)

4. Nadovšetko múdry. Pán Boh je nadovšetko múdry, lebo múdro riadi a spravuje svet.

Ó hlbokosť bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. (Rím. 11,33)

5. Vševedúci. Pán Boh je vševedúci, lebo všetko vie. Pozná seba samého (1.Kor. 2,11), viditeľný i neviditeľný svet, pozná minulosť, prítomnosť i budúcnosť sveta a vidí aj do najskrytejších záhybov ľudskej duše.

Ó, Hospodine, Tys ma preskúmal a poznal. Či sadám a či vstávam, Ty to vieš, i moju myšlienku Ty chápeš zďaleka. Či chodím a či ležím, Ty to pozoruješ, o všetkých mojich cestách vieš. Veď ešte nemám slovo na jazyku, Ty, Hospodine, už ho celkom vieš. (Žalm 139, 1-4)
(porov. Žalm 94,9 – Luk. 16,15 – I.Kor. 4,5)

6. Všadeprítomný. Pán Boh je všadeprítomný, lebo je všade vo svete a niet takého miesta, kde by Pána Boha nebolo.

Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty, a keby som si ustlal v záhrobí, hľa, tam si Ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj ta by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica ma uchopila. (Žalm 139, 7-19)

7. Svätý. Pán Boh je svätý, lebo nemá hriechu a Jeho svätá vôľa smeruje vždy len ku mravnému dobru.

Svatí buďte, nebo svatý jsem, já Hospodin Bůh váš. (III.Mojžišova 19,2)

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy Jeho. (Izaiáš 6,3)
(porov. Mat. 5,48 – Mat. 19,17 – 1.Jána 1,5)

8. Spravodlivý. Pán Boh je spravodlivý, lebo nikoho nikdy neukrivdí, všetko dobré miluje a všetko zlé nenávidí a tresce.

Bo Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivosť. (Žalm 11,7)

Lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutku. (Žalm 62,13) (porov. Rím. 2,6 – Gal. 6,7-8)

9. Dlhozhovievajúci. Pán Boh je dlhozhovievajúci, lebo ako náš láskavý nebeský Otec je zhovievavý ku nám hriešnym ľuďom a dáva nám čas na pokánie.

Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. (2.Petra 3,9)

10. Ľútostivý, milosrdný, dobrotivý. Pán Boh je ľútostivý, milosrdný a dobrotivý, lebo sa zľutoval nad hriešnym človečenstvom, poslal mu na záchranu svojho Syna, úprimne kajúceho hriešnika prijíma na milosť a jeho hriechy odpúšťa.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3,16)

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. (Žalm 103,8)

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. (Žalm 103,13)

Tieto Božie vlastnosti nás majú viesť k tomu, aby sme sa Pána Boha báli, Jeho milovali a v Neho samého dúfali.

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. (Žalm 112,1)

Božie milosrdenstvo a dobrota nás povzbudzuje k tomu, aby sme Mu boli vďační a aby sme aj my milovali svojich blížnych a nažívali s nimi v pravej bratskej a sesterskej láske.

Keď niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí brata, je luhár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. (1.Jána 4,20)

V ktorom náboženstve niet viery v Trojjediného Pána Boha?

Viery v Trojjediného Pána Boha niet v náboženstve pohanskom, židovskom a mohamedánskom. Najrozšírenejšie pohanské náboženstvá sú: animizmus, fetišizmus, taoizmus, konfucianizmus, brahmaizmus (hinduizmus) a budhizmus. Vyznačujú sa uctievaním mnohých bohov, ktorých si zobrazujú najmä sochami. Židovské náboženstvo prijalo Boží zákon obsiahnutý v Starej zmluve a tešilo sa zasľúbeniami o Mesiášovi, ktorý mal prísť. Ježiša Krista však ako Mesiáša neprijalo. Verí v jedného Boha. Sviatočným dňom židov je sobota. Islamské náboženstvo založil v 7. storočí Mohamed. Verí tiež v jedného Boha, ktorého menuje Allah. Ich náboženskou knihou je Korán a sviatočným dňom piatok. Pohanské náboženstvá sú rozšírené hlavne v Afrike, Ázii a Strednej Amerike. Židovské náboženstvo je rozšírené po celom svete. Mohamedáni sú najmä v južnej a prednej Ázii a v severnej Afrike.

Ktorá čiastka Katechizmu nás učí správne veriť v Pána Boha?

Je to II. čiastka Katechizmu – Všeobecná viera kresťanská. Má tri články: 1) O stvorení, 2) O vykúpení, 3) O posvätení.

Na základe Všeobecnej viery kresťanskej veríme v trojjediného Pána Boha, totiž:

  1. V Boha Otca, ktorý je Stvoriteľom,
  2. V Boha Syna, ktorý je Vykupiteľom,
  3. V Boha Ducha svätého, ktorý je Posvätiteľom.

Trojjediný Pán Boh sa in