Pán Ježiš ustanovil Krst svätý pred svojím vstúpením na nebesia. Ustanovil ho týmito slovami:

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. (Mat. 28,19-20)

Krst svätý je sviatosť, ktorou býva človek prijímaný do cirkvi kresťanskej a do spoločenstva s Pánom Bohom skrze Ježiša Krista. Viditeľným znamením pri Krste je voda. Podľa slov katechizmu Krst svätý nie je obyčajná voda, ale voda v Božom prikázaní obsiahnutá a so slovom Božím spojená a spečatená. Krst svätý pôsobí odpustenie hriechov, vyslobodzuje od smrti večnej a dáva večný život všetkým, ktorí veria Božiemu slovu a Božiemu zasľúbeniu.

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježiši. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. (Gal. 3,26-27)

Slová zasľúbenia o Krste svätom sú:

Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. (Mar. 16,16)

Krst svätý podľa slov