Pán Ježiš ustanovil Krst svätý pred svojím vstúpením na nebesia. Ustanovil ho týmito slovami:

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. (Mat. 28,19-20)

Krst svätý je sviatosť, ktorou býva človek prijímaný do cirkvi kresťanskej a do spoločenstva s Pánom Bohom skrze Ježiša Krista. Viditeľným znamením pri Krste je voda. Podľa slov katechizmu Krst svätý nie je obyčajná voda, ale voda v Božom prikázaní obsiahnutá a so slovom Božím spojená a spečatená. Krst svätý pôsobí odpustenie hriechov, vyslobodzuje od smrti večnej a dáva večný život všetkým, ktorí veria Božiemu slovu a Božiemu zasľúbeniu.

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježiši. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. (Gal. 3,26-27)

Slová zasľúbenia o Krste svätom sú:

Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. (Mar. 16,16)

Krst svätý podľa slov katechizmu je ešte milostiplnou vodou života a kúpeľom znovuzrodenia v Duchu Svätom. Krst svätý nás zaväzuje k novému životu:

Tak súďte aj vy, že ste umreli v hriechu a živí ste v Bohu, Kristu Ježiši. (Rím. 6,11)

Krstenie vodou znamená, že starý Adam (hriešny človek) v nás má byť denným ľutovaním a pokáním utopený a umŕtvený so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami a opäť denne má vychádzať a povstávať v nás nový človek, ktorý by žil v spravodlivosti a v čistote večne pred Bohom.

Zložte starého človeka podľa doterajšieho obcovania… a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha a spravodlivosti a svätosti pravdy. (Efez. 4,22-24)

Požehnanie, ktoré sa nám dostalo pri Krste svätom, nám pripomína konfirmácia. Zároveň nám ale pripomína povinnosti, vyplývajúce z Krstu svätého pre celý náš život. Pripomínať je to potrebné preto, lebo sme boli pokrstení ako nedospelé dietky, ktoré vtedy ešte nepoznali dary Krstu svätého, ani povinnosti z neho vyplývajúce.

Prečo krstíme už malé dietky? Malé dietky krstíme preto, lebo Pán Ježiš sám dal príkaz, aby dietky prinášali k Nemu, zasľubujúc, že takých je kráľovstvo nebeské.

Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru, vám hovorím: kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. (Mk. 10,14-15)

Pán Boh pri Krste svätom urobil s nami krstnú zmluvu a prijal nás za svoje deti. Pri Krste svätom dostávame záruku spasenia z milosti Božej. Pri Krste svätom sme sa zaviazali, že budeme žiť Bohu. Tento záväzok urobili za nás krstní rodičia. Krstnej zmluve ostáva verný ten, kto žije v ustavičnom pokání a nasledovaní Pána Ježiša Krista.

Krstiť možno trojakým spôsobom:

  1. pokropením,
  2. poliatím,
  3. ponorením.

Najpoužívanejší spôsob krstenia v našej cirkvi je pokropením.

Krstiť má riadne povolaný kňaz, ale v súrnych prípadoch, keď ide o náhly krst, môže krstiť každý dospelý kresťan.

Ako sa vykonáva krst? Krst sa vykonáva trojnásobným pokropením hlavy vodou so slovami: Krstím teba „N“ a to v meno Boha Otca + Boha Syna + Boha Ducha Svätého + Amen. (+ je znamenie kríža na čelo). Krstiť v meno Božie znamená vlastne pohrúžiť, ponoriť do bytosti Božej, do Jeho v Kristu zjaveného spasenia.

Z rozkazu Páně pokřestený,
mám právo dědictví Jeho,
ráj života mám otevřený, volám Otcem Boha svého.
Sloužím Mu v duchu svatosti
a jdu za Kristem k věčnosti.


Porov. aj Dr.M.Luther: Malý katechizmus, časť IV. Sviatosť Krstu svätého