Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

IV. Sviatosť Krstu svätého

Po prvé

Čo je krst svätý?
Krst nie je len obyčajná voda; ale je to voda v Božom prikázaní obsiahnutá a so slovom Božím spojená (a spečatená).

Ktoré je to Božie slovo?
Pán Ježiš Kristus to hovorí u Matúša v poslednej kapitole (28,19): „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“

Po druhé

Čo dáva a aký úžitok pôsobí Krst svätý?
Pôsobí odpustenie hriechov, oslobodenie od smrti a diabla a dáva večnú blaženosť všetkým, ktorí veria tomu, čo hovoria Božie slová a zasľúbenia.

Ktoré sú tie Božie slová a zasľúbenia?
Pán Ježiš Kristus to hovorí u Marka v poslednej kapitole (16,16): „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“

Po tretie

Ako môže voda pôsobiť také veľké veci?
Voda to iste nepôsobí, ale slovo Božie, ktoré je s vodou a pri vode, a viera, ktorá takémuto slovu Božiemu, vode pridanému, verí. Lebo voda bez slova Božieho je obyčajná voda a nie krst, ale so slovom Božím spojená je krst; to je spásonosná voda živoda a kúpeľ znovuzrodenia v Duchu Svätom, ako hovorí Sv. Pavel k Títovi v 3. kapitole (5-7): „Podľa svojho milosrdenstva spasil nás, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení Jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. To je iste pravda!“

Po štvrté

Čo znamená takéto krstenie vodou?
Znamená, že starý Adam (t.j. hriešny človek) má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený a mŕtvený a že každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky.

Kde je to napísané?
Svätý Pavel v Liste Rímskym v 6. kapitole (v. 4) hovorí: „Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.“