Spoločenstvo žien ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove sa stretáva každý párny utorok o 17:00 na fare.

V roku 2015 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa stretnutia sestier konali pravidelne každý druhý utorok so začiatkom o 17.00 hod. v malej zborovej sieni na fare. V uplynulom roku bolo celkom 20 stretnutí s priemernou účasťou 25 žien.

Náplňou  stretnutí bolo v prvom rade štúdium Božieho slova, konkrétne sa pokračovalo vo výklade knihy Prísloví, vybraných žalmov, 10. Božích prikázaní z 5M 5. kapitoly a v jeseni začal úvod epištoly Rímskym. Výkladmi biblických textov nám poslúžili zboroví farári a sestra farárka Lenka Wagnerová. Spev sprevádzala hrou na harmónium po celý rok sestra Helena Midriaková. O finančné prostriedky a organizačne záležitosti SEŽ sa už 15. rok s láskou starala sestra Anna Rubisová. Obom za ich službu na tomto mieste úprimne ďakujeme.

Súčasťou stretnutí sú okrem výkladu a duchovných piesní aj modlitby za zbor, cirkev i rozličné potreby rodín a blížnych. Rovnako aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom.

Ďakujeme sestrám, že okrem spomínaných spoločných stretnutí, prichádzajú na sl. Božie do ÚTP na Sídlisku III, organizujú návštevy chorých, starých  a osamelých, či už v DSS na Cemjate, v Ústave telesne postihnutých, v Domove dôchodcov, v nemocnici, alebo návštevy jednotlivcov v domácnostiach.

Ich spoločná finančná zbierka predstavovala 582 Eur. Z nej prispeli napr. milodarom 200 Eur na EZŠ v Prešove, 100 Eur sestre Sylvii z ÚTP na rehabilitáciu, v hodnote 82 Eur zhotovili a doručili vianočné balíčky bratom a sestrám v hore uvedených domovoch.

Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry,  aby využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere.