Kedy ustanovil Pán Ježiš Kristus svoju svätú Večeru?

Pán Ježiš ustanovil svoju Svätú Večeru pred svojou smrťou, keď posledný raz jedol so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Baránka veľkonočného jedával ľud izraelský na pamiatku vyslobodenia z Egypta, z domu otrockej služby, keď anjel zhubca pobil všetko prvorodené v Egypte a len príbytky židov, označené na dverách krvou baránkovou, boli zachránené. (2.Mojž. 12) Tak aj nás krv Kristova chráni pred peklom a večným zahynutím.(Iz. 53,7 a 1.Petr. 1,19)

Ktorými slovami ustanovil Pán Ježiš svoju svätú Večeru? Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac:

Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku!

A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im, hovoriac:

Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov; to čiňte kedykoľvek budete piť na moju pamiatku.
(Mat. 26,26-28 – Mk.14,12-24 – Luk. 22,19-20 – 1.Kor. 11,23-26)

Sviatosť Večere Pánovej je <