Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

V. Sviatosť Večere Pánovej

Čo je sviatosť Večere Pánovej?
Je pravé telo a pravá krv nášho Pána Ježiša Krista, nám kresťanom pod spôsobom chleba a vína k jedeniu a pitiu samým Kristom Pánom ustanovená.

Kde je to napísané?
Tak píšu svätí evanjelisti Matúš (26,26), Marek (14,22), Lukáš (22,19) a sv. Pavel (1K 11,23):

Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte; toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku!“

A podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: „Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku!“

Aký úžitok je z takého jedenia a pitia?
To nám ukazujú slová „za vás sa vydáva“ a „za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“; totiž, že sa nám v tejto sviatosti týmito slovami dáva odpustenie hriechov, spravodlivosť, život a spasenie; lebo kde je odpustenie hriechov, tam je aj život a spasenie.

Ako môže telesné jedenie a pitie pôsobiť také veľké veci?
Jedenie a pitie to, pravdaže, nepôsobí, ale tie slová „za vás sa vydáva a vylieva na odpustenie hriechov“. Tieto slová sú popri telesnom jedení a pití hlavnou vecou pri tejto sviatosti. A kto týmto slovám verí, má to, čo ony hovoria a hlásajú, totiž odpustenie hriechov.

Kto prijíma túto sviatosť spasiteľne?
Postiť sa a telesne sa pripravovať je iste dobrá vonkajšia disciplinovanosť; ale len ten je naozaj spôsobný k spáse a dobre pripravený, kto verí slovám „za vás sa vydáva, za vás sa vylieva na odpustenie hriechov“. Kto však týmto slovám neverí alebo o nich pochybuje, ten tie je k spáse spôsobný a pripravený; lebo to slovo „za vás“ požaduje len veriace srdce.

Poučenie o spovedi

Čo je spoveď?
Spoveď je pokánie a rozhrešenie.

Koľko čiastok má spoveď?
Spoveď má dve čiastky; v jednej poznávame a vyznávame hriechy, v druhej prijímame rozhrešenie, čiže odpustenie hriechov, a to od duchovného správcu (spovedníka), čiže kazateľa evanjelia, nepochybujúc o tom, ale pevne veriac, že sa nám kajúcim odpúšťajú hriechy samým Bohom v nebesiach.

Z ktorých hriechov sa máme spovedať?
Pred Pánom Bohom sa máme spovedať zo všetkých svojich hriechov, aj z tých, o ktorých nevieme; tak ako to robíme v Modlitbe Pánovej. Pred duchovným správcom (spovedníkom) máme sa spovedať z tých hriechov, ktoré sú nám známe a ktoré cítime v srdci.

Ktoré a aké sú to hriechy?
Každý nech skúma svoj život podľa Desiatich Božích prikázaní; či si otec alebo matka, syn alebo dcéra, pán alebo pani, pomocník (alebo pomocnica); či si nebol neverný, neposlušný, lenivý; či si niekoho neurazil slovom alebo skutkom; či si niečo neukradol; či si nezameškal alebo nezanedbal svoju povinnosť; či si niekomu nespôsobil škodu.

Krátky spôsob spovede

Takto hovor spovednému otcovi:

Dôstojný milý Pane! Prosím vás, vypočujte moju spoveď a zvestujte mi odpustenie hriechov z vôle Božej.

Hovor!

Ja hriešny človek vyznávam pred bohom, že som vinný zo všetkých hriechov; a zvlášť vyznávam, že som … – v svojom povolaní nekonal verne to, čo mi bolo uložené – posudzoval som k hnevu a zlorečeniu svojich predstavených – zanedbával som si povinnosti, čím som spôsobil nemalé škody – tiež moje reči a skutky boli hanebné – so seberovnými som sa pohneval – šomral a nadával som na svoju ženu – manžela – neviedol som rodinku k Božej cti – zlý príklad som dával – hovoril som zlé reči a konal zlé skutky, atď. Všetko ľutujem a prosím o milosť, chcem sa polepšiť.

Nech ďalej vyznáva, čo ešte urobil proti Božím prikázaniam a svojmu postaveniu.

Ak sa ale niekto necíti obťaženým takými alebo väčšími hriechmi, nech sa netrápi a nevyhľadáva hriechy, alebo ich nevymýšľa a tak zo spovede nerobí mučiareň, alenech vyrozpráva jeden alebo dva hriechy, o ktorých vie, takto:

zvlášť vyznávam, že som raz zhrešil, tiež raz neslušné slovo použil, raz to, inokedy ono zanedbával.

Aj to postačí.

Ak ale nevieš o nijakom hriechu (čo je síce nemožné), ani vtedy nehovor nič mimoriadneho, ale prijmi odpustenie pri všeobecnej spovedi, ktorú Bohu predkladáš pred spovedným otcom.

Nato povie spovedný otec:

Nech ti je Boh milostivý a utvrdí tvoju vieru. Amen.

Potom sa opýta:

Či veríš, že moje odpustenie je Božím odpustením?

Áno, milý Pane!

Nato on povie:

Podľa viery nech sa ti stane. Ja z rozkazu Pána Ježiša Krista odpúšťam ti hriechy v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Choď v pokoji!

Tých ale, čo majú svedomie veľmi obťažené, alebo sú zarmútení a skľúčení, spovedný otec bude vedieť výpov