Pôvodné vydanie: CATECHISMUS MINOR (Kleiner Katechismus),
Dr. Martin Luther, 1537

Zdroje:
3. vydanie, Tranoscius v cirkevnom nakladateľstve, Bratislava, 1968, Z nemeckého a latinského textu „Die Symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, Gütersloh 1907“ preložil Dr. Andrej Ľudovít Katina, biskup Záp. dištriktu.
4. vydanie, Tranoscius, 1990, Liptovský Mikuláš

I. Desať Božích prikázaní

Ja som Hospodin, tvoj Boh:

  1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
  2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
  3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
  4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
  5. Nezabiješ!
  6. Nescudzoložíš!
  7. Nepokradneš!
  8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
  9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
  10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Vysvetlenie Božích prikázaní

Ja som Hospodin, tvoj Boh!

Prvé prikázanie

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha nadovšetky veci báť, a Ho milovať a len v Neho samého dúfať.

Druhé prikázanie

Nebudeš brať meno Božie nadarmo!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme Jeho menom nezlorečili, falošne neprisahali, nečarili, neluhali a neklamali a nepodvádzali, ale aby sme Jeho meno vo všetkých potrebách vzývali, ctili, chválili a velebili.

Tretie prikázanie

Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme slovo Božie a jeho zvestovanie neznevažovali, ale aby považovali ho za sväté, radi ho počúvali a jemu sa učili.

Štvrté prikázanie

Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme nepotupovali a nehnevali svojich rodičov a predstavených, ale aby sme ich ctili, im slúžili, ich poslúchali, milovali a veľmi si ich vážili.

Piate prikázanie

Nezabiješ!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme svojmu blížnemu neškodili na tele a nespôsobili mu bolesť, ale aby sme mu pomáhali a podporovali ho vo všetkých telesných potrebách.

Šieste prikázanie

Nescudzoložíš!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby boli v slovách a v skutkoch čistými a hanblivými a aby sa manželia milovali a ctili.

Siedme prikázanie

Nepokradneš!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme nebrali peniaze alebo majetok svojmu blížnemu, ani si ich neprivlastňovali falošným kupovaním alebo predávaním, ale aby sme mu majetok a živobytie pomáhali zveľadiť a ochrániť.

Ôsme prikázanie

Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme na blížneho falošne neluhali, ho nepodvádzali, nezrádzali, neohovárali a zlé reči o ňom nešírili, ale aby sme sa ho zastali, dobre o ňom zmýšľali aj hovorili a všetko v lepšom zmysle vysvetľovali.

Deviate prikázanie

Nepožiadaš domu svojho blížneho!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme dedičstvo a dom svojho blížneho ľstivo nežiadali, ani pod zdaním práva si ho neprivlastňovali, ale radšej mu pomáhali, aby si ho mohol zachovať.

Desiate prikázanie

Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Čo to znamená? Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme svojmu blížnemu neodvádzali a neodcudzovali manželku (manžela) a domácich, ale ich napomínali a povzbudzovali, aby pri ňom zostali a plnili si povinnosti.

Čo hovorí Boh o všetkých týchto svojich prikázaniach?

Hovorí toto: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý tresce neprávosť otcov (rodičov) na deťoch až do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia; a preukazujem milosrdenstvo tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“

Čo to znamená? Boh hrozí trestom všetkým, ktorí prestupujú tieto prikázania. Preto sa máme Jeho hnevu báť a nič nekonať proti týmto prikázaniam. Zasľubuje však svoju milosť a všetko dobré všetkým, ktorí zachovávajú tieto prikázania. Preto Ho máme milovať, Jemu dôverovať a ochotne podľa Jeho priká