Október 2014 – Pamiatka zosnulých

Ročník 19 – číslo 4

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“ Rim 1:16

 • J. Bakalár: Viera je vyznaním Ježiša Krista, nášho Pána.
 • Luther a Biblia. Pripravil J. Bakalár, zborový farár
 • A. Bodnárová: Prezentácia knihy Opustené kostoly Horného Spiša
 • D. Vagaský: Ad) Synoda v Levoči 2014/Informácie zo zasadnutia vyšších cirkevných orgánov
 • MG: Požehnaný čas na misijných dňoch VD
 • M. Macejová: Detský biblický tábor „12 statočných“
 • Dorastový tím: Čo zažili dorasťáci v lete
 • Tím SM: Pozvanie na Staršiu mládež
 • V. Svatová: KECY 2014 UPSIDE DOWN
 • MI: Večierok pre slúžiacich
 • Ľ. Demčáková: Jesenný projektový týždeň
 • Z. Martausová: SVETLO V TME
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Jún 2014 – Predprázdninové číslo

Ročník 19 – číslo 3

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník“ Iz 50:4

 • J. Bakalár: Slovo, ktoré občerstvuje. Príhovor brata zborového farára k prázninám.
 • J. Gáll: Informácie zo zasadnutia vyšších cirkevných orgánov.
 • M. Damankoš: Synoda v Levoči 2014
 • Slovenská evanjelická jednota obnovuje svoju činnosť. Rozhovor s bratom V. Čopom.
 • O. Koč: Konfirmácia.
 • A. Hanzová: Zo žiakov absolventi.
 • M. Martičeková: Deň matiek.
 • V. Čop: Gideonci medzi žiakmi ESŠ v Prešove.
 • Vďačná presbyterka: Noc kostolov.
 • J. Bakalár: Zlatí konfirmandi.
 • Tím VMV: Grilovačka pre všetky generácie vo farskej záhrade.
 • Predsedníctvo CZ: Cirkevný príspevok.
 • Ľ. Sabolová: Piate výročie materskej škôlky – ďakovné služby Božie 22. júna 2014.
 • P. Gál: Detský biblický tábor – Mníchovský potok 4.8. – 10.8.2014.
 • L. Gogová: Na Veselej veselo.
 • pracovníci Relevant: Stojíme pred rozhodnutím – Relevant, n.o.
 • sestra Katarína: Mamiklub
 • B.A.: Garden Party
 • B.A.: Seniorátne stretnutie dorastu
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Apríl 2014 – Veľkonočné číslo

Ročník 19 – číslo 2

„Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.“ Žalm 68:21

 • J. Bakalár: Nech Vás vzkriesený Pán sprevádza na ceste Vášho života. Príhovor k Veľkej noci.
 • Veľkonočná úvaha nielen o Ježišovom hrobe. Úryvok z knihy „Ján Bohdan Hroboň: KAZATEĽ“.
 • Rozhovor o kostoloch s bratom Šťastným. Pripravil J. Bakalár.
 • Poďakovanie členov fílie Petrovany sestre E. Olejárovej.
 • A. Bakalárová st.: Ekumenický svetový deň modlitieb.
 • J. Bakalár: Aliančný modlitebný týždeň.
 • M. Gajdošová: „Od zúfalstva k nádeji“.
 • M.K., účastníčka konventu ŠZS: „Nepripodobňujte sa svetu, ale rozoznávajte, čo je dobré a milé, teda čo je vôľa Božia“.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • K. Klimková: Školenie presbyterov.
 • L. Gogová: Na konfirmandoch záleží.
 • Z. Martausová, J. Bakalár: Študenti EKG vyrazili hľadať „stopy“ Martina Luthera.
 • M. Damankoš: Synoda a iné.
 • Ľ. Demčáková: Deň učiteľov VD ECAV.
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Február 2014 – Kňazská správa za rok 2013

Ročník 19 – číslo 1

„Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ Mt. 10,32-33

 1. Modlitba na úvod konventu
 2. Biblický úvod na text Mt. 10,32-33.
 3. Bohoslužobný život
 4. Sviatosti
 5. Konfirmácia
 6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 7. Bohoslužobné výkony
 8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
 9. Výchovná práca
 10. Činnosť presbyterstva
 11. Diakonická práca v zbore
 12. Prehľad udalostí v zbore
 13. Nebezbečné vplyvy
 14. Pastorálna činnosť
 15. Mimozborová činnosť farárov
 16. Evanjelická tlač
 17. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 18. Počet členov v zbore
 19. Hospodársky život zboru
  • Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka
  • Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
  • Správa HV o kontrole účtovníctva za rok 2013
  • Dobročinnosť zboru
  • Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
  • Patmos, s.r.o.
  • Relevant, n.o.
  • Zamestnanci v zbore
  • Zamestnanci v Patmose s.r.o.
   • Záver a poďakovanie