Júl 2015 – Prázdninové číslo

Ročník 20 – číslo 3

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Ján 14, 6

 • J. Bakalár: 600 rokov od upálenia majstra Jana Husa (1370 – 6. 7. 1415)
 • M. Dreveňák: Slávnosť konfirmácie
 • J. Bakalár: Odkaz spomienkového večierka pri príležitosti nedožitých 85. narodenín zosnulého brata farára Ladislava Fričovského
 • Pozvánka na Dorastový výlet na Starej Vode, 16.–21.8.2015
 • M. Čurlík, redakcia: Synoda ECAV 2015
 • J. Bakalár: Koncert spevokolu Sion
 • O. Adamkovičová: “Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.” Žalm 104; 33
 • MG: Zborový deň – cesta budovania vzťahov v cirkevnom zbore v 3. nedeľu po Trojici (21. 06. 2015)
 • A. Hanzová: Zo žiakov absolventi
 • J. Bakalár: Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským
 • Kolektív EZŠ: Evanjelická základná škola v Prešove oslavovala 5. výročie
 • Tím Relevant n. o.: Lepší život vďaka práci pre dievčatá z Hniezda
 • Pozvánka na Detský biblický tábor – Červenica 10.-16.8.2015 (pondelok – nedeľa)
 • Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích (preklad A. Bodnárová): PEVEC BOŽÍ. Životný zápas Juraja Tranovského
 • KECY 2015 – You are here
 • PREŠOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Apríl 2015 – Veľkonočné číslo

Ročník 20 – číslo 2

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“ 1. Petra 1, 3

 • Veľký piatok. Príhovor zborového farára O. Koča k Veľkej noci.
 • J. Bakalár: Bratia a sestry, Christos Voskrese! Kristus vstal z mŕtvych!
 • M. Bakalárová: Svetový deň modlitieb.
 • M. Gajdošová: Už je čas, si pripravená…?
 • M. Gajdošová: Konferencia modlitebného spoločenstva vo Zvolene.
 • Ján Midriak (23. júna 1929 – 7. februára 2015).
  Rozlúčka biskupa VD ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola, pričítaná na pohrebe v Ev. a. v kostole v Prešove 14. februára 2015.
  Príhovor prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora Prešovskej univerzity.
 • Voľba zborového farára Jána Bakalára.
  Správa námestného dozorcu Miroslava Čurlíka.
  Príhovor brata farára v druhú nedeľu pôstnu.
 • Ika Iľková – Stretnutia RoS
 • Vertikálovka – Stretnutie mladých pracovníkov nášho zboru.
 • Tím Relevant n.o.: Relevant – správy o činnosti.
 • A. Jakubčinová: Pozoruhodný prípad.
 • Redakcia: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Z. Martausová, EKG: Evanjelické školstvo sa posúva dopredu.
 • J. Bakalár: Aliančný modlitebný týždeň.
 • Redakcia: 70. výročie smrti D. Bonhoeffera.
 • Domáci tlačový fond
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Február 2015 – Kňazská správa za rok 2014

Ročník 20 – číslo 1

„Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša.“ Žalm 130

 1. Modlitba na úvod konventu
 2. Biblický úvod na text Žalm 130.
 3. Bohoslužobný život
 4. Sviatosti: Krst svätý a VP
 5. Konfirmácia
 6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 7. Bohoslužobné výkony: Sobáše a pohreby
 8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
 9. Výchovná práca
 10. Činnosť presbyterstva
 11. Diakonická práca v zbore
 12. Prehľad udalostí v zbore
 13. Nebezbečné vplyvy
 14. Pastorálna činnosť
 15. Mimozborová činnosť farárov
 16. Kaplánske miesto
 17. Evanjelická tlač
 18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 19. Počet členov v zbore
 20. Hospodársky život zboru
  • Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka
  • Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV Prešov za rok 2014
  • Správa o hospodárení CZ v Prešove a návrh rozpočtu na rok 2015
  • Nehnuteľný majetok a predaj pozemku
  • Dobrovoľní pravidelní darcovia a dobročinnosť
  • Správa za Patmos, s.r.o.
  • Správa za Relevant, n.o.
  • Zamestnanci v zbore
  • Zamestnanci v Patmose s.r.o.
 21. Záver a poďakovanie
 22. Prílohy – zborový časopis Patmos
  • Oznamy a pravidelné rubriky
  • Správa za komorný spevokol SDG (Soli Deo Glória)
  • Domáci tlačový fond
  • Program služieb Božích do Veľkej noci