Komisia pre vieru a poriadok svetovej rady cirkví, Pápežska rada na podporu jednoty kresťanov a kresťanské cirkvi v Prešove vás pozývajú v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na ekumenické bohoslužby.