Apríl 2011 – Veľkonočné číslo

Ročník 16 – číslo 2

Lebo milostou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.Ef 2, 8-9

 • J. Bakalár: Na úvod…
 • O. Koč: Ja a môj blížny. Pôstne zamyslenie.
 • Rozhovor so sestrou Helenou Midriakovou pri príležitosti jej životného jubilea.
 • J. Konček: Svedectvo Jakuba Končeka a Pavla Ragaca.
 • V. Ferenc: Zo života cirkevného zboru.
 • L. Sabolová: Zážitky žiakov EKG v Bruseli.
 • A. Hanzová: Genesis neodpovedá na otázku, ako vznikol svet.
 • Detská besiedka.
 • Z. Martausová: Sekčovské Misijné Stretnutia (sms).
 • D. Harčár: Stredoškolská mládež.
 • D. Harčár: Spolocná mládež.
 • D. Kudlová: Konfirmandská víkendovka – Semafor.
 • J. Čerenský: Vysokoškolská mládež.
 • Rozhovor so sociálnou pracovníčkou útulku „Hniezdo“ Ivkou Blecharžovou.
 • Oznamy a pravidelné rubriky.

Február 2011 – Výročný zborový konvent

Ročník 16 – číslo 1

Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní…Ef 4, 1

 • 1. Biblický úvod na text: Evanjelium Jána 3,1-21
 • 2. Bohoslužobný život
 • 3. Sviatosti
 • 4. Konfirmácia
 • 5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 • 6. Bohoslužobné výkony
 • 7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
 • 8. Výchovná práca
 • 9. Činnosť presbyterstva
 • 10. Diakonická práca v zbore
 • 11. Prehľad udalostí v zbore
 • 12. Nebezbečné vplyvy
 • 13. Pastorálna činnosť
 • 14. Mimozborová činnosť farárov
 • 15. Evanjelická tlač
 • 16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 • 17. Počet členov v zbore
 • II. Hospodársky život zboru
 • 18. Príjmy a výdaje za rok 2010 v cirkevnom zbore
 • 19. Návrh rozpočtu na rok 2011
 • 20. Správa o hospodárení spoločnosti Patmos, s r. o. za rok 2010
 • 21. Relevant, n.o. – výročná správa za rok 2010
 • 22. Dobročinnosť zboru a poďakovanie
 • Oznamy a pravidelné rubriky.