Február 2017 – Kňazská správa za rok 2016

Ročník 22 – číslo 1

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“  Ezechiel 36, 26

I.

1. Modlitba
2. Biblický úvod na text: Ezechiel 36, 26
3. Bohoslužobný život
4. Sviatosti: Krst svätý a Večer Pánova
5. Konfirmácia
6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
7. Bohoslužobné výkony: Sobáše a pohreby
8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

 • 8.1 Biblické hodiny
 • 8.2 Práca s dorastom a mládežou
 • 8.3 Práca s vysokoškolskou mládežou
 • 8.4 Spevokol a hudobná skupina
 • 8.5 Práca žien
 • 8.6 Modlitebné spoločenstvo (MoS)
 • 8.7 Mami klub
 • 8.8 Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo –ROS)

9. Výchovná práca

 • 9.1 Detská besiedka
 • 9.2 Vyučovanie náboženstva
 • 9.3 EKG – spolupráca
 • 9.4 Teológovia v zbore

10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy
11. Diakonická práca v zbore
12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2016
13. Nebezpečné vplyvy
14. Pastorálna činnosť
15. Mimozborová činnosť farárov
16. Kaplánske miesto
17. Evanjelická Tlač
18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventor
19. Počet členov v zbore

II.
20. Hospodársky život zboru

 • 20.1 Príhovor zborového do zorcu Mgr. Miroslava Čurlíka
 • 20.2 Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2016
 • 20.3 ČINNOST HOSPODÁRSKEHO VÝBORU CZ Prešov
 • 20.4 ROZPOČET CZ PREŠOV NA ROK 2017
 • 20.5 Dobročinnosť v cirkevnom zbore
 • 20.6 Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
 • 20.7 Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o.
 • 20.8 Správa konateľa Patmos, s.r.o.
 • 20.9 Správa riaditeľa Relevnat, n.o. za rok 2016

III.

21 Záver a poďakovanie
22. Modlitba
23. Prílohy

 • 23.1 Stanovy PATMOS s.r.o.

Jubilanti nášho cirkevného zboru
Domáci tlačový fond