December 2013 – Vianočné číslo

Ročník 18 – číslo 5

„Ale mňa blaží Božia blízkosť.“ Ž 73, 28a

 • J. Bakalár: Vianoce sú o Božej blízkosti…
 • J. Midriak: Dogmatické Vianoce a betlehemské jasle
 • A. Bodnárová, J. Bakalár st.: KRISTOVCI a ja
 • Sekčovské misijne stretnutia
 • Z. Martausová, Ľ. Demčáková: Dni otvorených dverí na ESŠ v Prešove
 • L. Janotková: Letný misijný tábor
 • A. Jakubčinová: Nechajme Ho, nech cez nás koná…
 • I. Blecharžová: Naša, Vaša klubovňa PUZZLE!
 • M. Spišáková: Opatrovateľská služba v domácnosti klienta alebo opatrovateľská služba v zariadení?
  • p. Rozmanová: Prečo nie zariadenie opatrovateľskej služby, ale opatrovateľka?
  • p. Vernarecová: Príbeh o babke Margite
 • J. Bakalár: Snažíme sa byť jeden druhému vzájomnou oporou
 • Program služieb Božích
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Október 2013 – Pamiatka reformácie, advent

Ročník 18 – číslo 4

„Pravý poklad cirkvi je evanjelium Ježiša Krista“ (Dr. Martin Luther)

 • J. Bakalár: Aby sme iných zapálili, musíme sami horieť. Príhovor k pamiatke Reformácie.
 • M. Damankoš: Martin Luther
 • K. Draganovský: Nasledovať príklad nášho pána
 • J. Kopčok, O. Koč: Hložany – Prešov
 • O. Koč: Prijatie do CZ
 • Rozhovor s riaditeľom ESŠ Mariánom Damankošom
 • P. Gál: Detský biblický tábor 2013: Záchrana krajiny Narnia
 • D. Motýľ: Dorastový výlet – Stará Voda, 20.-25.8.2013
 • Stretnutie žien v CZ ECAV Prešov. Plán stretnutí do konca roka 2013
 • M. Spišáková: Diakonia – opatrovateľská služba. Podporné skupiny pre „domovákov“
 • I. Eľko: 400 rokov „Slova z Kralíc“
 • Z. Martausová: Rozhovor s pani kaplánkou Martou Chlpíkovou
 • Z. Martausová: Žiaci EGK spoznávali Slovensko
 • M. Gajdošová: Herľany 2013. Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva v dňoch 14.–18.10.2013
 • Z. Hybenová: Deň VD ECAV 2013 – Kto sme?
 • P. Mihoč: Advent – čas, kedy nám znie Božie „ajhľa“
 • J. Bakalár: Rozhovor s kazateľom Martinom Jurčom
 • Kniha KRISTOVCI. Tip na vianočný darček
 • J. Bakalár: Požehnané evanjelizačné stretnutie ŠZS CZ ECAV Soľ 27. októbra 2013
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Marec 2013 – Veľká noc

Ročník 18 – číslo 2

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom.“ Luk. 16,10

 • J. Grešo: Veľkonočná kázeň
 • Životopis Jána Greša
 • O. Koč: Buďme verní v službe!
 • O. Koč: Kralická Biblia (1613 – 2013) – 400. rokov od jej vydania
 • Diakonia – opatrovateľská služba
 • Domov na pol ceste Hniezdo – otvorené pre všetkých
 • Prochrist
 • Svetový deň modlitieb v Prešove
 • PUZZLE – klubovňa
 • K. Brendzová: Vzdelaním k úspešnej kariére
 • Z. Šofranková: V škôlke je nám veselo, živo a farebne
 • M. Hajduková: Evanjelická základná škola – Akí sme a akí plánujeme byť…
 • Harmonogram pre prijímacie konanie do Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
 • O. Koč: Prijatie do zboru
 • Noc kostolov 2013 – program
 • Vzdelávanie presbyterov v našom senioráte
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Február 2013 – Kňazská správa za rok 2012

Ročník 18 – číslo 1

„Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!“ Zjav. 3,2

 1. Modlitba na úvod konventu
 2. Biblický úvod na text Zjav. 3,2-6.
 3. Bohoslužobný život
 4. Sviatosti
 5. Konfirmácia
 6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 7. Bohoslužobné výkony
 8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
 9. Výchovná práca
 10. Činnosť presbyterstva
 11. Diakonická práca v zbore
 12. Prehľad udalostí v zbore
 13. Nebezbečné vplyvy
 14. Pastorálna činnosť
 15. Mimozborová činnosť farárov
 16. Kaplánske miesto
 17. Evanjelická tlač
 18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 19. Počet členov v zbore
 20. Hospodársky život zboru
 21. Dobročinnosť zboru
 22. Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
 23. Správa konateľa Patmos, s.r.o.
 24. Správa riaditeľa Relevant, n.o.
 25. Zamestnanci
 26. Záver a poďakovanie