December 2012 – Vianoce

Ročník 17 – číslo 4

„Lebo nemáme tu trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce.“ List Židom 13,14

 • D. Duda: Ver v nemožné!
 • J. Bakalár: Ponoriť sa pod hladinu prežitého a vykročiť s poznaním …
 • Rozhovor so sestrou kaplánkou Mgr. Martou Bencúrovou.
 • V. Svatová, D. Harčar: KECY 2012 Greater than.
 • Advent na Evanjelickej základnej škole.
 • Konfirmandi 2012. Pozdrav námestného dozorcu M. Čurlíka.
 • 10. výročie posvätenia modlitebne Petrovany.
 • Staršia mládež – ENTER (stretnutie na internátoch).
 • K. Brendzová: Evanjelické kolegiálne gymnázium.
 • Medzinárodný modlitebný týždeň EA, 6.-13. január 2013.
 • Naše a vaše Hniezdo.
 • S. Alexovič: EVS – konferencia: Posuň sa.
 • Ó, ujmi ruku moji… (Zpěvník evangelický 1950, č.70).
 • T. Martaus: Víkendovka rodín a mládeže … aby boli spolu s ním, október, Sigord.
 • pracovníci Relevantu, n.o.: Diakonia – opatrovateľská a návštevná služba.
 • J. Velebír: „Nehľadám svoj prospech, ale prospech iných, aby boli spasení.“
 • Pôvod Tichej noci.
 • Z. Martausová: Detský Biblický tábor.
 • J. Luščák: Absolventi EKG.
 • Oznamy a pravidelné rubriky.

Apríl 2012 – Veľká noc

Ročník 17 – číslo 2

„Ježiš hovorí: Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjav. 1,18

 • J. Bakalár: Úvodné slovo k Veľkej noci.
 • J. Bakalár: Vzkriesený Kristus nás miluje.
 • …na tretí deň vstal z mŕtvych. Juraj Bándy: Apoštolské vierovyznanie
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium, štúdium v školskom roku 2012/2013.
 • V. Ferenc: Výročný zborový konvent.
 • Z. Martausová: Nové tváre presbyterstva.
 • D. Kudlová: Dorast.
 • M. Olejárová: Stredoškolská mládež.
 • pracovníci Hniezda: Hniezdo – viac ako len miesto na bývanie.
 • M. Bačo, A. Matijová: Vysokoškolská mládež.
 • S. Verčimák: Aké vzácne je mať rodinu.
 • Konferencia Modlitebného spoločenstva v Dudinciach.
 • M. Kožlejová,: Rakúsko: Cirkevné budovy na predaj. Prevzaté z článku: Manfred Maurer: Glaube + Heimat
 • Kníhkupectvo Patmos, aktuálna ponuka.
 • Jozef Juráš (1912 – 1975).
 • L. Kónyová: Študentská vedecká konferencia v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove.
 • Oznamy a pravidelné rubriky.

Február 2012 – Kňazská správa za rok 2011

Ročník 17 – číslo 1

„Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!“ Mt. 25,21

 • Modlitba na úvod konventu
 • 1. Biblický úvod na text Matúš 25,21.
 • 2. Bohoslužobný život
 • 3. Sviatosti
 • 4. Konfirmácia
 • 5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi
 • 6. Bohoslužobné výkony
 • 7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore
 • 8. Výchovná práca
 • 9. Činnosť presbyterstva
 • 10. Diakonická práca v zbore
 • 11. Prehľad udalostí v zbore
 • 12. Nebezbečné vplyvy
 • 13. Pastorálna činnosť
 • 14. Mimozborová činnosť farárov
 • 15. Evanjelická tlač
 • 16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár
 • 17. Počet členov v zbore
 • II. Hospodársky život zboru
  • a) Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka
  • b) Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2011 a návrh rozpoetu na rok 2012
  • c) Dobročinnosť zboru
  • d) Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
  • e) Patmos, s.r.o.
  • f) Relevant, n.o.
  • g)  Zamestnanci v zbore
  • h) Zamestnanci v Patmose s.r.o.
 • III. Poďakovanie a záver
 • Oznamy a pravidelné rubriky.