Dejiny evanjelického cirkevného zboru podľa augsburského vyznania v Prešove.

Autor historickej časti: Ervín Lazar; Autor súčasnosti: Ján Midriak
Na vydanie pripravil: Ján Midriak; Vydavateľ: Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prešove; Knižne vydané v októbri 1983

 1. Abel Eugen: Unedierte Briefe von Luther
 2. Allgemeines Lexikon der bildender Künstler. Zv. V. Leipzig
 3. Ambrozy J.: Kanonická vizitácia r. 1742. Rkp
 4. Bartholomaeides L.: Memoriae Ungarorum. Qui in alma univ. Vitebergensi studuerunt. Pest 1817
 5. Bodický M.: Tolerančný edikt 25. októbra 1781. In: Viera a veda R.II. Bratislava 1931
 6. Bruckner Gy.: A szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza 1914.
 7. : A refomráció és ellemreformáció története a Szepességen. Budapešť 1922
 8. Dejiny Prešova. Prešov 1965
 9. Divald K.: Eperjes templomai. Budapešt 1904
 10. Frenyó L.: Anyaggyüjtemény az eperjesi magyar-német egyházközség törtémetéhez. I. II. III. RKP
 11. Göllnerová A.: Počiatky reformácie v Ban. Bystrici. Časopis Uč. spol. Šafárikovej. T. IV. Bratislava 1930
 12. Hoffmann L.: Husitské a bratrícke hnutie v dejinách východného Slovenska. Nové obzory. R.2, Prešov 1960
 13. Hörk J.: A sáros-zepléni esperesség története. Košice 1885
 14. : Emléklap az eperjesi ev. templom és az ev. ker. Collégium visszaszerzésének 100 éves örömüneppe alkalmáhäból. (Tam je Kriebelova správa o návšteve Jozefa II. v Prešove) Košice 1885
 15. : Az eperjesi ev.ker. Collégium története. Košice 1896
 16. Klein J.S.: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evang. Prediger. I. II. Leipzig 1789 III. zv. vydal Fabo, An. In: Monumenta evang. a.c. in Hungaria. Pest 1873
 17. Klein Belo-Tesnoskalský: Obrazy z dejín prešovských evanjelikov. L. Mikuláš 1933
 18. Kniha cirkevní evanj. slov. zboru. Rkp od r. 1730 – 1879
 19. Kvačala J.: Dejiny reformácie na Slovensku. L. Mikuláš 1935
 20. Lasztókay L.: Eperjes szab. kir. város levéltárában található neveztesebb okiratok ismertetése. Prešov 1881
 21. Lazar E.: Starý literárny Šariš II. Nové obzory R.6. Prešov 1964
 22. : Pedagogické dielo Gregora Fabriho. Nové obzory R.7. Prešov 1966
 23. Linberger J.: A VI. szab. kir. városi aágost. hitv. evangélikus esperesség vázlatos története. Kežmarok 1882
 24. Máday K.: Kanonická vizitácia r. 1861. Rkp
 25. Obál b.: Az egyház és a városok a reformácio elött. Prešov 1914
 26. Pamätník na 300-ročnú jubilejnú slávnosť postavenia a posvätenia evanj. a. v. chrámu v Prešove. Prešov 1947
 27. Ribini J.: Memorabilia A.C. in Regno Hungariae a Ferdinando I. Zv. III. 1787
 28. Ruby J.: Az eperjesi kir. kath. fögymnázium története 1673-1890. Prešov 1890
 29. Schematizmus ev. a.v. cirkvi r. 1838, 1848, 1862, 1866, 1880.
 30. Sztehlo K.: Reden und Trauergedichte für J.M.Schwarz. Košice 1858
 31. Sólyom J.: Luther és Magyarország.
 32. Tóth S.: Sáros vármegesy monografiája. Zv. III. Budapešt 1912.
 33. Ungarischer und. Dacianischer Simplicissimus. Leipzig 1854
 34. Zoványi J.: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest 1922

Obsah

I. Predreformačné spoločenské pomery

II. Od počiatku reformácie až po tolerančný patent

 1. Počiatky a šírenie reformačného učenia
 2. Udomácnenie reformácie
 3. Prvý nástup proti reformačnému hnutiu
 4. Upevňovanie reformácie
 5. Začiatky cirkevného zriadenia
 6. Spory o cirkevnom učení
 7. Zavŕšenie cirkevného zriadenia.
 8. V znamení protireformácie (1670-1781)
 9. Odobratie kostolov
 10. Predmestský drevený kostol
 11. Protireformačné ciele
 12. Medzicirkevné vzťahy
 13. Posledná fáza protireformácie
 14. Tolerančný patent

III. Vývoj cirkevného zboru

 1. Vývoj cirkevného zriadenia
 2. Vývoj cirkevného zboru
 3. Počet duší
 4. Fary ev. cirk. zborov

IV. Dejiny kostola

 1. Od vybudovania po navrátenie kostola
 2. V nových časoch (1785 —)

V. Farári a dozorcovia

 1. Farári a kazatelia v mestskom zbore
 2. Farári predmestských zborov
 3. Farári od prinavrátenia kostola
 4. Farári v rokoch 1919 – 1945
 5. Farári od r. 1945
 6. Zboroví dozorcovia
 7. Zaslúžili činovníci