Oznamy

  • V nedeľu 17. 9. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: dcéra Nela rodičov Mareka Kobyľana a Lenky r. Oskorypovej, syn Viliam rodičov Ondreja Verčimáka a Miroslavy r. Vaňovej
  • V sobotu 23. 9. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Ján Novotný a Nina Čeryová
  • Dňa 27. 9. 2023 v stredu sa uskutoční zasadnutie Zborového presbytersva o 17.00 h na fare.

Milodary

  • Bohuznámi rodičia z vďačnosti za Božie požehnanie a zdravie dcéry obetujú na CHB 30,- €, DTF 10,- € a pre Mami klub 10,- €.
  • Pri príležitosti začatia konfirmačnej prípravy dcéry Kamily obetujú rodičia na opravu zvonice v Janove 50,- € a pre mládež 50,- €.
  • Brat Miloš Poloha s rodinou pri životnom jubileu 60 rokov manželky Daniely s prosbou o Božie požehnanie obetuje na CHB 100,- €.
  • Novomanželia a rodičia Juhásovci ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a vedenie, prosia o Božiu prítomnosť do budúcich dní a obetujú na modlitebňu v Kojaticiach 50,- € a na opravu CHB v Prešove 50,- €.