Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 13. 11. 2023 rozlúčili v Prešove s bratom Tomášom Handzom, 81 r.
 • V sobotu 18. 11. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Lukáš rodičov Michala Šťastného a Júlie r. Hadbavnej.
 • Bratia a sestry, pozývame vás na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 26. 11. o 15.30 hod. v Diakonickom zariadení Elim.
  Účinkujúci: Zuzana Oráčová – husle, Andy Belej – klavír a spev. Vstupné dobrovoľné.
  Výťažok z koncertu bude venovaný Diakonickému domovu Elim.

Milodary

 • Bohuznáma sestra s láskou spomína na zosnulých rodičov a ostatných príbuzných a obetuje na modlitebňu v Petrovanoch 50,- € a CZP 50,- €.
 • Bohuznáma dcéra s rodinou s láskou spomína na drahú mamu pri nedožitých 95. narodeninách a zároveň prosí o pomoc a požehnanie pri nastávajúcej operácii. Na CZP obetuje 50,-€
 • Brat Jozef Zošák z Kanady si pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých spomína na rodičov a starých rodičov z Podhradíka a sestru zosnulú pred rokom a daruje na CHB 150,- CAD.
 • Pri 5. výročí narodenia vnuka Mateja Saba starý otec s rodinou ďakuje za Božie požehnanie, vedenie a zdravie. Obetuje na CZP 50,- €. „Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom Tomášom Handzom obetuje manželka s deťmi a ich rodinami na CHB 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín dcér Andrey a Ľudmily ďakuje Pánu Bohu za všetky doterajšie dobrodenia a vyprosuje od Neho požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne s úctou a láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine. Venuje na CZP 100,- € a DTF 10,- €.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 100,- €.
 • Pri l. výročí úmrtia Kamila Kolesára s bolesťou a láskou v srdci spomína bohuznáma rodina a obetuje na opravu chrámu 250,-€.