Oznamy

 • V nedeľu 1. 10. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Róbert Matúš rodičov Slavomíra Pakana a Jany Packovej.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 6. 10. 2023 v Prešove rozlúčili so sestrou Evou Dobrovičovou, r. Demeterovou, 70 r.
 • V sobotu 7. 10. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Miloš Ferenčík a Jana Adam.

Milodary

 • Rodičia Vrabeľovci pri krste syna Michala obetujú s vďakou voči Pánu Bohu na CZP 100,- €.
 • Starí rodičia Vrabeľovci pri krste vnuka Michala obetujú na CZP 100,- € a na DTF 20,- €.
 • Bohuznáme deti a vnúčatá pri spomienke na zosnulých rodičov a starých rodičov Antona a Máriu Kuropčákovcov obetujú na CHB v Prešove 50,- € a na CHB v Rokycanoch 50,- €.
 • Bohuznáme sestry s láskou a úctou spomínajú na svojich drahých rodičov a ostatných zosnulých v rodine a obetujú na opravu chrámu 30,- €.
 • Rodičia, krstní a starí rodičia pri krste Róberta Matúša Pakana s vďačnosťou voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie požehnanie a vedenie obetujú na opravu chrámu 180,- €.
 • Vdova Alžbeta Petijová s deťmi z Orkucian pri úmrtí švagrinej Ireny Pállovej r. Petijovej obetuje na CHB v PO 100,- €.
 • Pri spomienke na svojich zosnulých rodičov Máriu a Františka Lipovských, ktorí nás do večnosti predišli pred tromi a dvadsiatimi rokmi, obetujú deti na opravu kostola 100,- €.
 • Bohuznámy brat prosí o Božiu pomoc a posilnenie v ťažkej chorobe a obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri dožívajúc sa 50. rokov, ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a milosť. Do ďalších rokov života prosí o Božie požehnanie a vedenie pre seba, manželku a dcéry a celú svoju rodinu a obetuje na CHB 100,- €.
 • Rodina Dobrovičová pri poslednej rozlúčke s drahou manželkou, matkou a starou matkou Evou Dobrovičovou obetuje na CZC 70,- € .
 • Bohuznámy brat pri 60. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a zdravie a prosí o Jeho vedenie v ďalších rokoch života. Na CZP obetuje 50,- €.
 • Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za 61 rokov spoločného manželského života a prosia o lásku, porozumenie a zdravie aj do ďalších dní života. S vďačným srdcom obetujú na CZP 50,- € a na DTF 10,- €.
 • Pri nedožitých 80. narodeninách manžela Karla Nájemníka si na neho s láskou spomína manželka Katarína a synovia s rodinami a venujú na CHB 50,- €.