Oznamy

  • V sobotu 26. 8. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Natan Elias rodičov Samuela Godu a Natálie r. Novákovej
  • V sobotu 2.9.2023 boli v našom chráme pokrstení syn Ján rodičov Jána Ziembu a Jely Lipkovej a syn Samuel rodičov Mariána Juraška a Lýdie r. Lipkovej
  • V sobotu 2.9.2023 bolo požehnané manželstvo Mariána Juraška a Lýdie r. Lipkovej, manželstvo uzavreli Lukáš Gall a Barbora Krajňáková
  • Bratia a sestry pozývame vás na Zborový deň, ktorý sa bude konať v nedeľu 10. 9. 2023 v Jazdeckom areáli na Sídlisku III v Prešove.
    Začne sa Službami Božími o 10.00 h. Služby Božie 10. 9. 2023 v chráme ani na fíliach nebudú.

Milodary

  • Bohuznáma sestra pri dožití 50. narodenín a zároveň 30. výročí spolužitia s manželom obetujú z vďačnosti voči Pánu Bohu 50,- € na chrám, 50,-€ na Červenicu, 25,-€ na detskú besiedku a 25,-€ na mládež.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 60 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, milosť a lásku a prosí do ďalších rokov života o Božie vedenie a ochranu pre celú rodinu. Zároveň s láskou a vďakou spomína na svojich drahých zosnulých rodičov, pri 1. výročí úmrtia mamky a 58. výročí úmrtia otca. Pri tejto príležitosti obetuje na CZP 300,- €.
  • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 50,- €.
  • Bohuznáma sestra, pri príležitosti svojich 50 narodenín, vďačná Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, prosí o vedenie a ochranu do ďalších dní života a zároveň pri spomienke na svojich zosnulých rodičov obetuje na CZP 100,- €.