Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove rozlúčili 6. 6. 2022 so sestrou Annou Bernasovskou, 71 r., v Janove 8. 6. 2022 so sestrou Boženou Harčárovou r. Kysackou, 67 r.
    v Prešove 10. 6. 2022 so sestrou Máriou Bajusovou r. Beňkovou, 85 r.
  • V nedeľu 5. 6. 2022 bol v našom chráme pokrstený syn Timotej, rodičov Ivana Čurlíka a Slavomíry r. Angelovičovej.˷
  • ECAV na Slovensku vás pozýva na Evanjelický deň 2022 „Hľaďme na Ježiša,“ ktorý sa uskutoční 3. júla 2022 v artikulárnom kostole v Kežmarku. Prihlasovanie sa môžete na FÚ 051/7725925, ev.fara@patmos.sk alebo u jednotlivých kurátorov. Doprava individuálna, prípadne spoločný autobus, podľa záujmu.

Milodary

  • Bohuznámi manželia z Dulovej Vsi ďakujú Pánu Bohu za bohaté dary celoživotnej práce, ktoré prijali z jeho milosti a do ďalších rokov života vyprosujú zdravie a hojnosť Božieho požehnania pre celú rodinu. Zároveň spomínajú na zosnulých rodičov a svokrovcov a pri tejto príležitosti pamätajúc nato, že Boh nám je útočišťom a silou, prinášajú milodar vo výške 1.000 EUR na Chrám Boží.
  • Vdova Margita Sabolová pri životnom jubileu 94 rokov, ďakuje Pánu Bohu za veľkú milosť a lásku, ktorú jej počas života preukazoval a odovzdáva seba aj svoju rodinu do Jeho rúk. Prináša milodar 40,- € pre modlitebňu Petrovany a 60,- € pre CH v Prešove.
  • Rodičia pri krste syna Timoteja Čurlíka s prosbou o Božie požehnanie obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Boženou Harčárovou z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú manžel, deti, vnúčatá, sestra a ostatní zídení na pohrebnej rozlúčke pre detskú besiedku 150,- € a na modlitebňu v Janove 150,- €.
  • Sestra Jana Železniková pri životnom jubileu 50 rokov ďakuje za Božie milosrdenstvo a obetuje 50,- na opravu kostola.