Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 20. 12. 2021 rozlúčili s bratom Pavlom Benkom, 76 r.
 • 21. 12. 2021 boli v našom chráme pokrstené deti syn Timéo a dcéra Vanessa rodičov Daniela Boularda a Kataríny r. Krafčákovej
  22. 12. 2021 dcéra Danica, rodičov Daniela Fecka a Danice r. Kováčovej, syn Lucas Alexander rodičov Maxima Lindsay Crowley a Lenky r. Feckovej

Milodary

 • Starí rodičia a rodičia z vďačnosti voči Pánu Bohu pre krste detí Lucaska a Danky obetujú 300,- € na CZP.
 • Brat Jozef Zošák z Canady pri spomienke na zosnulých rodičov a starých rodičov z Podhradíka obetuje 100,- € na CHB.
 • Sestra Anna Bobčeková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za zdravie a požehnanie a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za všetko požehnanie v starom roku, prosí o milosť a zdravie v roku novom a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť, prosí o Božie vedenie do ďalších dní a obetuje 30,-€ na opravu kostola.
 • Pri krste Dianky Sahajdovej vďační rodičia s prosbou o Božie vedenie obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri krste dcéry Terezy obetujú vďační rodičia 30,- € na CZP.
 • Rodina Kancírová pri prijatí darov VP v domácnosti, ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť, vedenie a ochranu po celý rok a obetuje 100,- € na opravu chrámu.
 • Rodina Mrázová pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 25,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámi manželia pri nástupe dcéry do nového zamestnania prosia o Božie vedenie jej krokov a zároveň prosia o Božie požehnanie pre celú svoju rodinu do ďalších rokov. Obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, za uzdravenie mamy a starej mamy a obetuje 20,-€ na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri pohrebnej rozlúčke s bratom a ujom zároveň ďakuje za prijatú milosť počas roka a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti za zdravie a požehnanie v r. 2021 obetuje 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina s vďakou spomína na drahého otca a starého otca Juraja Tkáčika pri 30. výročí jeho odchodu do večnosti a obetuje 60,- € na CZP.
 • Rodina Olejárová s láskou spomína na starého otca Viktora Olejára z Rokycian a obetuje pre potreby fílie Rokycany 100,- €.
 • Rodina Jančušková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CHB.
 • Sestra Ľudmila Drobová ďakuje za online prenosy SB a obetuje 50,- €.
 • Irena a Štefan Pallovci ďakujú za Božie požehnanie a obetujú 40,- € na opravu kostola.
 • Sestra Beáta Horváthová ďakuje za online prenosy SB a obetuje 20,- €.
 • Sestra Helena Midriaková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP, 50,- € pre spevokol a 50,- € pre SEŽ.
 • Rodina Teniaková ďakuje za online prenosy SB a obetuje 50,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € pre modlitebňu Kojatice.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božiu milosť a obetuje 50,- € na CHB a 50,- € na podporu online prenosov.
 • Vďační rodičia, krstní rodičia a starí rodičia pri krste Vanessy a Timéa obetujú 110,- € na opravu kostola.