Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 15.12.2020 s bratom Tiborom Horváthom, 92 r., 18.12.2020 s bratom Júliusom Alcnauerom, 84r.

Milodary

 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za Jeho nevýslovný dar obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma setra s rodinou spomína na drahého manžela, brata, rodičov a st. rodičov a obetuje na CZC 50,- € a na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 1. výr. smrti manžela a otca obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a ochranu v tomto roku a obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznámy brat pri VP v domácnosti obetuje na CZC 30,- € na DTF 10,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko požehnanie, zdravie, pomoc a ochranu v odchádzajúcom roku obetuje na CHB 300,- € a na DTF 10,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Júliusom Alcnauerom obetuje syn Július s rodinou na CZC 90,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Miroslavom Dzurišom obetuje rodina 60,- € na CZC.
 • Z pohrebu Emílie Olejárovej z Rokycian deti s rodinami, ako aj ďalší zúčastnení na pohrebe obetujú 300,- € na CHB v Rokycanoch a 40,- € na DTF.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- pre Červenicu, 20,- pre spevokol, 10,- pre CZC a 10,- € DTF.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s bratom Tiborom Horváthom obetuje pozostalá rodina 35,- € na CZC.
 • Sestra Iveta Fuchsová ďakujúc za zdravie rodiny a pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 40,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra so synom pri pohrebnej rozlúčke s manželom a otcom obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 85,- €.
 • Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 91,- €. Milodary, ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.