Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 16.9.2020 rozlúčili s bratom Marianom Šmardom, 58 ročný, 17.9.2020 so sestrou Martou Chomovou r. Onderovou, 85 ročná, 23.9.2020 v DS na Solivare so sestrou Annou Kostrubovou r. Rolakovou, 71 ročná
 • V piatok 25.9.2020 uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Žac a Soňa Obcovičová.
 • 27.9.2020 je vyhlásená dištriktuálna ofera za účelom zriadenia Diakonického domova ELIM, Baštová ulica 21, Prešov. Dávame Vám ju do Vašej štedrej pozornosti.
 • Bratia a sestry, ak ste ochotní podeliť sa o časť tohtoročnej úrody, prineste ju, prosíme, pred Službami Božími dňa 4. 10. 2020 do átria Kolégia v Prešove. Po službách Božích si bude každý môcť zobrať to, čo sa mu tohto roku neurodilo a dobrovoľne finančne prispieť pre zborový spevokol.
 • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky, aby prispeli drobnosťou zo svojej úrody na výzdobu oltára dňa 4.10.2020 – Poďakovanie za úrody zeme. Svoje dary môžete priniesť v piatok do predajne PATMOS v čase od 12,00 – 16,30h. Ďakujeme.

Milodary

 • Stará mama pri konfirmácii vnučky Miroslavy obetuje na CZC 50,- €.
 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri konfirmácii Samuela Chrapčiaka obetujú na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulého manžela a s prosbou o Božie potešenie a uzdravenie obetuje 50,- na CZC.
 • Bohuznáma sestra spomína pri 3.výročí úmrtia na dcéru a synovca a obetuje na CZC 50,- € a DTF 5,- €.
 • Rodičia pri konfirmácií dcéry Mileny Haľkovej obetujú na CZC 50,- €, starí rodičia Anderovi obetujú na CZC 20,- DTF 10,- a ELIM 20,- €.
 • Pri 15. výročí smrti manžela a otca, starého otca, si na neho spomína bohuznáma rodina, obetuje biele rúcho na oltár a 50,- € pre zborový spevokol, vyznávajúc: „lebo ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý Ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ Iz 41,13
 • Pri konfirmácií detí Ely a Kamila Mojčákovcov ďakujú rodičia a starí rodičia Pánu Bohu za ochranu a požehnanie a obetujú na CZC 230,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na drahých zosnulých obetuje 100,- na CZC, 45,- pre Diakonický domov ELIM,- a 20,- € na DTF.
 • Brat farár Koč ďakuje Pánu Bohu za požehnanie pri príprave tohoročných konfirmandov a kladie ich do Božej ochrany a obetuje 100,- € na CZC.
 • Tohtoroční konfirmandi formou spoločnej zbierky obetujú na CZC 160,- €.
 • Pri nedožitých 80 rokov sestry Alžbety, 90 rokov sestry Anny a nedožitých 80 rokov švagra Jozefa a 90 rokov švagra Ladislava spomínajú sestra Zuzana a brat Ondrej a obetujú na CZC 100,- €.
 • Rodina pri konfirmácii Natálie Martausovej obetuje 150,- € na CZC.
 • Rodina pri konfirmácii Zuzany Chalupkovej obetuje 160,- € na CZC.
 • Pri 10. výročí úmrtia babky Barbory Dučaiovej z Gregoroviec s láskou na ňu spomínajú vnúčatá a obetujú pre potreby spevokolu 50,- €.
 • Manžel pri poslednej rozlúčke s manželkou Annou Kostrubovou obetuje na CZC 60,- €.
 • Milodary prijaté na účet v banke budú zverejnené v spravodaji na budúci týždeň.