Koč Ondrej

Home/Koč Ondrej

24. nedeľa po Svätej Trojici

14. novembra 2021
Mal 3, 19 - 21: Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví…

Pamiatka reformácie

31. októbra 2021
Mt 10, 24 - 33: Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. 25 Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána…

21. nedeľa po Svätej Trojici

24. októbra 2021
Žid 11, 1 - 10: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. 3 Vierou chápeme, že veky…

19. nedeľa po Svätej Trojici

10. októbra 2021
Jer 15, 10 a 15 - 19: Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci…

14. nedeľa po Svätej Trojici

5. septembra 2021
1. Samuelova 2, 1 - 3 a 7: I modlila sa Anna a prehovorila: Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti…
Jk 1, 2 12: Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. 4 Ale vytrvalosť nech je…
Mt 15, 1 - 8: Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú…

Sviatok Svätej Trojice

30. mája 2021
Jozua 1, 9: Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.
Sk 2, 36 - 38: Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich…