13. nedeľa po Sv. Trojici

13. nedeľa po Sv. Trojici
6. septembra 2020

13. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Zachariáš 7, 8 - 14
Typ Kázne:

Zachariáš 7, 8 - 14: Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: 9 Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. 10 Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. 11 Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. 12 Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojím Duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. 13 Keďže volal, a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať, a ja nebudem počuť. 14 Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúbeznú zem na púšť.