10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia
16. augusta 2020

10. nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa pokánia

Kazateľ:
Passage: 5M 32, 3 - 7
Typ Kázne:

5M 32, 3 - 7:
Ja hlásam meno Hospodina, velebte nášho Boha! 4 On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy. 5 Odvrátili sa od neho synovia nezdarní, pokolenie nestále a zvrátené. 6 Takto sa odplácate Hospodinovi, ľud bláznivý a nemúdry?! Nie je ti azda Otcom? Patríš mu. On je tvoj Tvorca, on ťa udržuje. 7 Rozpomeň sa na dávne dni, uvažuj o rokoch dávnych pokolení, spýtaj sa svojho otca a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti.