20. nedeľa po Sv. Trojici / Pamiatka zosnulých

20. nedeľa po Sv. Trojici / Pamiatka zosnulých
3. novembra 2019

20. nedeľa po Sv. Trojici / Pamiatka zosnulých

Kazateľ:
Passage: 1 Tes 4, 13 - 18
Typ Kázne:

1 Tes 4, 13 - 18: Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.