19. nedeľa po Sv. Trojici

19. nedeľa po Sv. Trojici
27. októbra 2019

19. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Kol 3, 18 - 4, 1
Typ Kázne:

Kol 3, 18 - 4, 1: Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby neklesli na mysli. Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti srdca a v bázni pred Pánom.

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé, i rovnocennosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.