V tejto časti uverejňujeme zoznam tlačív – žiadostí o cirkevné úkony. Po vyplnení prosíme zaslať e-mailom na ev.fara@patmos.sk, alebo doniesť osobne na faru (Svätoplukova 11, Prešov).

Ak od posledného vyplnenia evidenčného listu Vašej rodiny uplynulo mnoho rokov, zrejme už nie je aktuálny (zmenili ste adresu, prisťahovali ste sa do CZ, Vaše deti sa osamostatnili a odsťahovali sa od Vás…). Preto Vás prosíme, aby ste evidenčný list vyplnili a vrátili na farský úrad.

Ak ste ale presvedčení, že Váš evidenčný list je aktuálny, nemusíte ho nanovo vyplňovať.

K čomu potrebuje cirkevný zbor čo najpresnejšiu evidenciu svojich členov?

  • Od počtu členov cirkevného zboru závisia príspevky zboru pre seniorát a pre dištrikt,
  • na plánovanie rôznych aktivít zboru,
  • z evidencie členov vieme zablahoželať jubilantom.

Evidenčný list môžete vyplniť elektronicky a zaslať na e-mailovú adresu zboru: ev.fara@patmos.sk, alebo odovzdať osobne na farskom úrade (Svätoplukova 11, Prešov).

Na stiahnutie: Evidenčný list člena cirkevného zboru ECAV Prešov – MS Word (PDF)

Ku krstu potrebujete:

  • Členstvo v cirkevnom zbore
  • Svedectvo o konfirmácii rodičov a krstných rodičov
  • Vyplnené tlačivo Žiadosť o krst dieťaťa

Je potrebné, aby krst prišli ohlásiť rodičia OSOBNE na farský úrad. Najlepšie je dohodnúť si termín obradu 2 týždne – mesiac vopred. Vyžaduje sa aspoň jedno stretnutie – príprava ku krstu pred obradom.

Ďalšie informácie o krste:

Na stiahnutie: Žiadosť o krst dieťaťa – MS Word (PDF)

K cirkevnému sobášu potrebujete:

  • Svedectvo o konfirmácii snúbencov a svedkov

Snúbenci i svedkovia majú byť konfirmovaní evanjelici, aspoň jeden zo snúbencov člen cirkevného zboru Prešov. Snúbenci i svedkovia musia spĺňať cirkevnými zákonmi stanovené podmienky k uzavretiu manželstva.

Sobášu predchádza príprava (minimálne 3-4 stretnutia, v závislosti od potreby). Najlepšie dohodnúť 2-3 mesiace vopred.

Na stiahnutie: Zápisnica o uzatvorení manželstva – MS Word (PDF)

K cirkevnému pohrebu potrebujete:

  • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
  • Členstvo v cirkevnom zbore
  • Vyplnené tlačivo Žiadosť o cirkevný pohreb prosíme doručiť na farský úrad

Zosnulý má byť evanjelik, člen cirkevného zboru Prešov.

Na stiahnutie: Žiadosť o cirkevný pohreb – MS Word (PDF)