Detský biblický tábor – Červenica
10.8. – 16.8. 2015 (pondelok – nedeľa)

Detský biblický tábor sa bude tohto roku konať v krásnom prostredí v Červenici (škola pre hlucho-slepé deti). Téma je „Jozua – silný a odvážny“. Chceme sa rozprávať o Božom mužovi, ktorý statočne a svedomito slúžil Pánu Bohu a tým viesť deti k Pánovi Ježišovi.

Termín: 10.8. – 16.8.2015 (pondelok – nedeľa)

Odchod: 10.8.2014 (pondelok) – 9:00
– Objednaným autobusom – zraz o 8:30 pred budovou ev. a. v. fary Svätoplukova 11, Prešov

Príchod: 16.8.2015 (nedeľa) – 9:00
– Pred evanjelický a. v. chrám Sv. Trojice, pričom deti budú mať spoločný program na Službách Božích približne do 10:15.

Vek detí: 6 – 12 rokov

Cena tábora pre 1 dieťa je 50€.
– Suma zahŕňa náklady na stravu a ubytovanie (tohto roku budeme spať v spacákoch na posteliach). Náklady na dopravu a ďalšie materiály kryje cirkevný zbor. Strava je zabezpečená 5x denne, samozrejmosťou je poistenie všetkých účastníkov. Zľavy tohto roku neponúkame, keďže cena je už teraz pre účastníkov veľmi výhodná.

Detský tábor vedie Ing. Peter Gál spolu s dobrovoľníkmi (t.j. bez nároku na honorár) z radov rodín a mládeže z nášho cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Sylvia Iľková.

Prihlášku, ktorej súčasťou je Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od praktického lekára pre deti a dorast, je potrebné odovzdať najneskôr do 20. júla 2015 na ev. a. v. farskom úrade, Svätoplukova 11 v Prešove.

Tešíme sa na všetkých malých, odvážnych táborníkov :)