Milí bratia a sestry, Vláda SR prijala rozhodnutie o zákaze vychádzanie s výnimkami v čase od 19. 12. 2020 do 10. 1.  2021. Medzi výnimky patrí aj cesta do kostola a späť. Hlavný hygienik SR vydal vyhlášku, ktorá upravuje konanie hromadných podujatí, teda aj bohoslužieb. Na základe tejto vyhlášky: „bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.“  (§ 4, ods 4. písm n). To prakticky znamená, že celková obsadenosť kostola môže byť len 25% a ani členovia jednej domácnosti nemôžu sedieť vedľa seba.  To je vzhľadom na počet účastníkov Služieb Božích, ktorí navštevujú naše bohoslužobné miesta veľmi obmedzujúce. Nedokážeme zabezpečiť, aby sa na Služby Božie počas vianočného obdobia dostal každý, kto by ma o to záujem.

Na základe tohto obmedzenia, ale aj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a tiež v snahe konať múdro a zodpovedne pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi sme prijali toto rozhodnutie:

  1. Večera Pánova a Služby Božie na 4. adventnú nedeľu (20. 12. 2020) sa budú konať tak, ako bolo oznámené, za dôsledného dodržania všetkých opatrení obsiahnutých vo vyhláške hlavného hygienika SR.
  2. Služby Božie v čase od 24.12.2020 do 10.1.2021 sa v našom cirkevnom zbore budú konať online.

Prosíme vás, prijmite to s pochopením a oboznámte s týmito skutočnosťami aj ďalších  členov cirkevného zboru, najmä seniorov.

Napriek ťažkej situácii vám prajeme pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov. Modlíme sa za chorých, zdravotníkov, aj celú krajinu, aby sme všetko zvládli s Božou pomocou a Jeho požehnaním.

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Prešov