V 1. pôstnu nedeľu, 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci pripomenuli na slávnostných službách Božích pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687.

Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Slavomír Sabol. Kázeňa slova Božieho založil na texte z Listu Rímskym 11, 17-20. S domácim bratom farárom Jánom Bakalárom liturgovali aj: Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD ECAV, Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, Matej Oráč, duchovný správca ESŠ Prešov, sestry farárky: Lenka Wagnerová, Lenka Janotková a policajný duchovný Matúš Vongrej z KR PZ Prešov. Prítomných pozdravil po kázni svojím spevom spevokol CZ ECAV Prešov SION piesňou: „Pane chcem byť dobrý kresťan…“, taktiež aj mládež a dorast. Zborový dozorca vo svojom pozdrave zdôraznil odkaz spred 330 rokov pre dnešok, aj v zmysle verša piesne č.263, Hrad prepevný : „…. môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť hrdlo dom, náš podklad nie je v tom; nebesá nám zostanú!“

Počas spevu 1. a 2. verša piesne č. 278 bol položený veniec k medenej rakve v krypte kostola. Zapálením sviece sme si pripomenuli štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve. Ostatky štyroch obetí : Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej odkiaľ boli prevezené do chrámu a uložené do medenej rakvy. Modlitbou pri rakve a počas krátkej pietnej chvíle si zhromaždenie pripomenulo nezmyslené popravy spred 330 rokov, ale zároveň aj vyprosovalo milosť a ochranu pre kresťanov, ktorí sú mučení a vraždení aj v tomto čase vo svete.

Po záverečnej liturgii a zaspievaní hymny Hrad prepevný, duchovní spolu s dozorcom VD Jánom Brozmanom, dozorcom ŠZS Mariánom Damankošom, zborovým dozorcom a chrámovým spoločenstvom vyšli z chrámu a zastavili sa v krátkej pobožnosti, aj pri pamätníku Carraffových obetí. Tento pamätník sa nachádza na roku Evanjelického Kolégia už od roku 1908 je venovaný obetiam Prešovských jatiek, krvavého súdu, ktorý začal s popravami 5. marca 1687, pred 330 rokmi.

Zhromaždenie pri pamätníku

Zhromaždenie pri pamätníku

Pomník obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je Béla Markupp (aj levov pri vstupe do parlamentu v Budapešti) bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického Kolégia. Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Paradoxne, si väčšina ľudí túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou. Zastavenie začalo zaspievaním piesne 475, Smieť žiť pre Krista…, po modlitbe a prečítaní textu, pozdravil zhromaždenie dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Marián Damankoš, prečítal všetky známe mená 24 obetí, ktoré boli popravené v období od 5. marca 1687 až 12. septembra 1687 a uviedol ich pôvod a spätosť s Prešovom. Pri pamätníku obetí bola zapálená svieca a položený veniec, prítomným udelil požehnanie biskup VD ECAV a zhromaždenie nakoniec zaspievalo pieseň 564: Kto za pravdu horí…

Prednáška M. Damankoša

Prednáška M. Damankoša

Večerný program tohto dňa pokračoval o 17:00 hodine v Dvorane Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (Evanjelické Kolégium) prednáškou a diskusiou na tému: „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácie v Prešove“. Prednášajúcim bol riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, historik PhDr. Marián Damankoš, PhD. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová s manželom, pre ECAV v Prešove to bolo cenné gesto. Program večerného stretnutia bol spríjemnený spevom spevokolu SION piesňou: Kto ruku podá… a reprodukciou piesne „Arkýr“, ktorú zložila prešovská mládežnícka kapela „Ratolesť“ v roku 1987 na text Emila Boleslava Lukáča. V prednáške boli prezentované predovšetkým dejinné súvislosti od čias šírenia sa Reformácie na terajšom východnom Slovensku, protihabsburské povstania až po vzťah týchto udalostí k mestu Prešov. Diskusné otázky smerovali predovšetkým k príčinám (náboženským majetkovým, politickým) týchto súdov, mučenia, vraždenia v tomto období.

Publikum - prednáška

Publikum – prednáška

V rámci 500. výročia Reformácie, si v Prešove pripomenieme ešte pamiatku posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Prešove (11.6.2017 – 370 rokov), začatie činnosti Evanjelického Kolégia (15.10.2017 – 350 rokov) a pamiatku Reformácie (31.10.2017 – 500 rokov).

Aj z dôvodu roku Reformácie sme medzi Chrámom Svätej Trojice a budovou Evanjelického Kolégia (sídlom Biskupského úradu VD ECAV) umiestnili banner s odkazom na tieto výročia, aby sa aj obyvatelia mesta Prešov a jeho návštevníci dozvedeli viac o týchto udalostiach. Nech však tieto udalosti nie sú len historickými,ale stále majú odkaz pre dnešok, aj podľa verša z Listu Rímskym 11, 18b „…nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.“

Miroslav Čurlík
zborový dozorca CZ ECAV Prešov