Zachariáš

13. nedeľa po Sv. Trojici

6. septembra 2020
Zachariáš 7, 8 - 14: Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: 9 Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. 10 Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov…