Nedeľa večnosti

Nedeľa večnosti
22. novembra 2020

Nedeľa večnosti

Kazateľ:
Passage: Sof 3, 14 - 15
Typ Kázne:

Sof 3, 14 - 15: Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! 15 Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou