Nedeľa po Vianociach

Nedeľa po Vianociach
27. decembra 2020

Nedeľa po Vianociach

Kazateľ:
Passage: Gal 4, 1 - 7
Typ Kázne:

Gal 4, 1 - 7: Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: „Abba, Otče.“ A tak už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič.