4. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa
20. decembra 2020

4. adventná nedeľa

Kazateľ:
Passage: Sofoniáš 3, 14 - 18
Typ Kázne:

Sofoniáš 3, 14 - 18: Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu.