Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Sviatok apoštolov Petra a Pavla
29. júna 2019

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Kazateľ:
Passage: Sk 28, 23 - 31
Typ Kázne:

Biblický text - Sk 28, 23 - 31:

Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vykladal, svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho Zákona a z Prorokov. Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. A keďže neboli jednomyseľní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal (toto) jedno slovo: Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša hovoriac:

Choď k tomuto ľudu a povedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.

Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. Ako to povedal, Židia odišli, hádajúc sa medzi sebou. Pavel zostal potom celé dva roky v najatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi.