5. nedeľa po Sv. Trojici

5. nedeľa po Sv. Trojici
21. júla 2019

5. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Ján 5, 1-18
Typ Kázne:

Kázeň na text z evanjelia podľa Jána 5, 1 - 18:

Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho:

„Chceš vyzdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný.“ 

Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ 

Ale on im odpovedal: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ 

Oni sa ho spýtali: „Ktože je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘?“ 

Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vytratil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. 

Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu: „Pozri, ozdravel si! Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!“ Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. 

Ale Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.